Syndyk sprzeda nieruchomość w Strzebielinie

Opis:

OBWIESZCZENIE SĄDOWE

w sprawie pisemnego ofertowego przetargu

na sprzedaż prawa własności nieruchomości

wchodzącej w skład masy upadłości w postępowaniu upadłościowym prowadzonym pod sygn. akt VI GUp 330/20/PM

syndyk masy upadłości, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, na podstawie art. 320 ustawy z dnia  28.02.2003r. Prawo upadłościowe oraz na warunkach określonych Regulaminem Przetargu zatwierdzonym przez sędziego-komisarza postanowieniem z dnia 25 lutego 2021r. zapadłym w sprawie VI GUp 330/20/PM 

 ogłasza pisemny nieograniczony przetarg ofertowy

na sprzedaż majątku masy upadłości obejmujący:

 prawo własności nieruchomości stanowiącej działkę nr 586 obręb 0018, obszaru 0,0582 ha, zabudowana parterowym budynkiem mieszkalnym w zabudowie bliźniaczej o powierzchni użytkowej 127,90 m2, dla której prowadzona jest księga wieczysta przez Sąd Rejonowy w Wejherowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych KW nr GD1W/00089748/9,

za cenę wywoławczą nie niższą niż kwota 318.002,00 zł (słownie: trzysta osiemnaście tysięcy dwa złote 00/100).

Sprzedaż i nabycie nieruchomości nastąpi w takim stanie, w jakim znajdują się one w dacie sprzedaży.

 WARUNKI PRZETARGU

 Szczegółowe warunki przetargu określone zostały w Regulaminie Przetargu, który wyłożony został do wglądu osób zaintere­sowanych w kancelarii syndyka w Wejherowie  przy ul. Przemysłowej 35A budynek B w dni powszednie w godzinach od 8.00 do 15.00 oraz w Sekretariacie VI Wydziału Gospodarcze­go Sądu Rejonowego Gdańsk Północ ul. Piekarnicza 10 w godzinach i dniach urzędowania Sądu. Warunkiem koniecznym przystąpienia do przetargu jest m.in. pisemne oświadczenie o zapoznaniu się i przyjęciu warunków Regulaminu Przetargu.

Opis i oszacowanie nieruchomości (operat szacunkowy) wyłożony został do wglądu osób zaintere­sowanych w kancelarii syndyka w Wejherowie  przy ul. Przemysłowej 35A budynek B w dni powszednie w godzinach od 8.00 do 15.00.

1.     Oferty należy składać do dnia 23 marca 2021 roku osobiście w biurze podawczym VI Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego Gdańsk Północ w Gdańsku przy ul. Piekar­niczej 10, 80-126 Gdańsk bądź za pośrednictwem poczty.

2.     Oferty należy składać w zapieczętowanych kopertach, w sposób uniemożliwiający zapoznanie się z ich treścią.

3.     Kopertę należy zaadresować:

 Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku

VI Wydział Gospodarczy

ul. Piekarnicza 10, 80-126 Gdańsk

Sędzia Komisarz ASR Przemysław Makuła

sygnatura akt VI GUp 330/20/PM

przetarg – oferta nabycia nieruchomości

Słowa „przetarg – oferta nabycia nieruchomości” zamieszczone na kopercie, zgodnie z paragrafem 5 ust 3 niniejszego regulaminu, winny być wpisane kolorem CZERWONYM

4.     Niedopuszczalne jest złożenie przez jednego oferenta więcej niż jednej oferty na tę samą nieruchomość opisaną w §3 ust. I Regulaminu Przetargu. Tak skonstruowana oferta podlegać będzie odrzuceniu.

5.     Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej wskazanej w §3 ust. I rachunek bankowy

Doradca Restrukturyzacyjny Dominika Bączek

ul. Przemysłowa 35A budynek B

84-200 Wejherowo

Alior Bank S.A.: 24 2490 0005 0000 4600 1911 8597

W tytule przelewu proszę o dopisek „wadium – Joanna Szalk” (VI GUp 330/20/PM).

6.     Wadium należy wpłacić najpóźniej w dniu 23 marca 2021 roku  pod rygorem od­rzucenia oferty.  Za termin wpłaty uważany jest termin wpływu wadium na wskazany w §6 ust. 2 REGULAMINU PRZETARGU rachunek bankowy.

7.     Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi na posiedzeniu jawnym dnia 26 marca 2021r.  roku o godzinie 11.50 w budynku Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku przy ul Pie­karniczej 10, 80-126 Gdańsk w Sali B68.

8.     Po ustaleniu liczby ofert spełniających warunki przetargu syndyk dokonuje szczegółowej   analizy ofert i wybiera najkorzystniejszą z nich dla każdej nieruchomości, o której mowa w §3 ust. I lub stwierdza, że nie dokonał wyboru żadnej ze złożonych ofert odrębnie dla każdej nieruchomości.

9.     Syndyk zastrzega sobie prawo:

a)   odstąpienia od przetargu lub też unieważnienia prze­targu w całości lub w części ze wskazaniem jakiego elementu będącego przedmiotem przetargu decyzja dotyczy bez podania przyczyny;

b)    niedokonania wyboru oferty bez podania przyczyny.

10.   Przedmiot przetargu można oglądać, po uzgodnieniu terminu wizyty pod numerem telefonu 602 281 889 od daty ukazania się ogłoszenia do dnia poprzedzającego ostatni dzień składania ofert.

Zapraszam do składania ofert

syndyk Dominika Bączek

Cena: 318 002 zł brutto
Dodano: 2 marca 2021
Kategoria:
Autor: Admin Syndyk
Województwo:
Lokalizacja: Strzebielino
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]