Syndyk Sprzeda Nieruchomość w Tuszynie – udział w działce

Opis:

Udział 1/6 w nieruchomości gruntowej w Tuszynie

Syndyk w postępowaniu upadłościowym Marioli Jach (sygn. akt: V GUp 90/19) sprzeda z wolnej ręki w drodze pisemnego konkursu ofert udział w wysokości 1/6 części w nieruchomości gruntowej położonej w Tuszynie (powiat łódzki wschodni) przy ul. Bazarowej, oznaczonej jako działka ewid. nr 272 (obręb 5), o pow. 0,1409 ha, przeznaczonej na użytki zielone. Dla nieruchomości tej jest prowadzona księga wieczysta nr PT1P/00016480/9.

Cena wywoławcza: 315,00 zł (trzysta piętnaście złotych), tj. 30% wartości oszacowania. Wadium: 200,00 zł (dwieście złotych).

Zainteresowani winni składać oferty w nieprzekraczalnym terminie do 4 czerwca 2021 r. (decyduje data wpływu oferty do biura syndyka) poprzez przesłanie ich listami poleconymi do biura syndyka (adres: Krystian Tkacz – syndyk, 02-486 Warszawa, Al. Jerozolimskie 200 bud. 5 lok. 7, z dopiskiem „Oferta M. Jach – udział w działce”). Otwarcie ofert nastąpi 7 czerwca 2021 r. o godz. 14:00 (z uwagi na stan epidemii COVID-19 wyłączony jest udział osób trzecich).

Oferta powinna zawierać m.in. dokładne oznaczenie oferenta, dokładne oznaczenie przedmiotu oferty, oferowaną cenę (również słownie), wyraźną akceptację wszystkich warunków sprzedaży (regulaminu sprzedaży) oraz czytelny podpis oferenta.

Zakup możliwy jedynie po spełnieniu wszystkich wymogów formalnych.

W sprawie dodatkowych informacji (m.in. regulaminu sprzedaży, operatu szacunkowego) prosimy o kontakt telefoniczny (602 268 645 w godz. 10:00-17:00) lub elektroniczny (tomasz.nowak@biuro-syndyk.pl). Ze względu na stan epidemii wyłączona zostaje do odwołania możliwość osobistego złożenia oferty w biurze syndyka.

Cena: 315 zł brutto
Dodano: 11 maja 2021
Kategoria:
Autor: Admin Syndyk
Województwo:
Lokalizacja: Tuszyn
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]