Syndyk sprzeda nieruchomość w Wałdowie Szlacheckim

Opis:

Syndyk sprzeda wchodzący w skład masy upadłości Anny Kamińskiej w toku prowadzonego postępowania upadłościowego

udział w wysokości ½ w prawie własności nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalno-użytkowym, położonej w miejscowości Wałdowo Szlacheckie 66B, gmina Grudziądz, powiat grudziądzki, składającej się z działki ewidencyjnej nr 74/3 o pow. 0,1900ha, dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy w Grudziądzu, V Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą o numerze TO1U/00011182/0 za cenę nie niższą niż 110.880,00 zł brutto (słownie: sto dziesięć tysięcy osiemset osiemdziesiąt złotych brutto).

Oferty można składać w terminie do dnia 22 czerwca 2021 r. osobiście w Kancelarii Syndyka Anny Grudzień-Kurpiewskiej, ul. Flory 5/4, 00-586 Warszawa lub przesłać na adres Kancelarii Syndyka listem poleconym. Oferta powinna spełniać wymogi zawarte w regulaminie sprzedaży w trybie z wolnej ręki.

Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi w dniu 24 czerwca 2021 r. o godz. 12:00 w Kancelarii Syndyka Anny Grudzień-Kurpiewskiej, ul. Flory 5/4, 00-586 Warszawa.

Z opisem przedmiotu sprzedaży i regulaminem można zapoznać się w Kancelarii Syndyka po uprzednim uzgodnieniu pod nr telefonu 732-713-111 lub adresem e-mail kancelaria@kancelariagrudzien.pl

Aby uczestniczyć w przetargu należy równocześnie złożyć ofertę na pozostały udział w nieruchomości wchodzący w skład masy upadłości Janusza Kamińskiego.

Cena: 110 880 zł brutto
Dodano: 15 lipca 2021
Kategoria:
Autor: Admin Syndyk
Województwo:
Lokalizacja: Wałdowo Szlacheckie
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]