Syndyk sprzeda nieruchomość – Wilkowyja

Opis:

Syndyk masy upadłości Iwony Wójtowskiej w postępowaniu upadłościowym, sygn. akt XIX GUp 323/20, ogłasza o sprzedaży z wolnej ręki prawa własności nieruchomości gruntowej o powierzchni
1509 m2, stanowiącej działkę numer ewidencyjny 355/11, 355/14, obręb 0023, zabudowaną budynkiem rekreacyjnym o powierzchni zabudowy 94 m2 położnej w miejscowości Wilkowyja, powiat garwoliński, woj. mazowieckie, dla której Sąd Rejonowy w Garwolinie, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi Księgę Wieczystą o numerze SI1G/0014826/6 wraz z udziałem w wysokości 1/3 w prawie własności nieruchomości gruntowej, działka numer ewidencyjny 355/6, obręb 0023 stanowiącą drogę wewnętrzną znajdującą się w miejscowości Wilkowyja, powiat garwoliński, woj. mazowieckie, dla której Sąd Rejonowy w Garwolinie, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi Księgę Wieczystą o numerze SI1G/0014627/1.

Minimalna cena sprzedaży wynosi 169.200,00 zł brutto (słownie: sto sześćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście złotych 00/100) z tym że cenę udziału w drodze określić na 2.136,00 zł (słownie: dwa tysiące sto trzydzieści sześć złotych 00/100).

Zainteresowani powinni składać oferty w nieprzekraczalnym terminie do dnia 2 lipca 2021 r. osobiście w siedzibie Syndyka Karoliny Nowackiej w Koninie, przy ul. Jana Pawła II 49 D, 62-510 Konin, bądź przesłać na adres siedziby listem poleconym lub przesyłką kurierską – liczy się data wpływu do siedziby Syndyka, a nie data nadania przesyłki.
Wadium należy wpłacić w wysokości 16.920,00 zł (szesnaście tysięcy dziewięćset dwadzieścia złotych 00/100) na konto zamieszczone w regulaminie sprzedaży z wolnej ręki.

Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi w dniu 6 lipca 2021 r. o godzinie 11:00, ul Juliana Bartoszewicza 3/9, 00 – 337 Warszawa.

Warunki sprzedaży z wolnej ręki oraz operat szacunkowy dotyczący nieruchomości dostępne są do wglądu w siedzibie Syndyka, ul. Jana Pawła II 49 D, 62-510 Konin.

KONTAKT WYŁĄCZNIE MAILOWY

k.nowacka-syndyk@o2.pl

 

Cena: 169 200 zł brutto
Dodano: 29 czerwca 2021
Kategoria:
Autor: Admin Syndyk
Województwo:
Lokalizacja: Wilkowyja
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]