Syndyk sprzeda nieruchomość Wrocław Gaj

Opis:

Syndyk masy upadłości Daniela Wojtyli, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sprzeda z wolnej ręki nieruchomości wchodzące w skład masy upadłości:
1) samodzielny lokal mieszkalny nr 16, o powierzchni użytkowej 62,80 m2, umiejscowiony na szóstej kondygnacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego położonego we Wrocławiu przy ul. Jerzego Kukuczki 15, który to lokal stanowi odrębną nieruchomość, związaną z 69/10.000 udziałem w nieruchomości wspólnej – prawie własności zabudowanej nieruchomości gruntowej (WR1K/00092631/3) oraz wspólnych częściach budynku i urządzeniach, dla której to nieruchomości lokalowej Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Krzyków, IV Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą nr
WR1K/00240539/1 za cenę nie niższą niż 444.000 zł netto;
2) udział w 125/10.000 części (przypadającego na miejsce postojowe nr 10) we współwłasności samodzielnego, wyodrębnionego lokalu niemieszkalnego – garażu wielostanowiskowego (lokal nr 36) o łącznej powierzchni 1.991,80 m2, umiejscowionego w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Jerzego Kukuczki 13 we Wrocławiu, który to lokal stanowi odrębną nieruchomość, związaną z wynoszącym 2.191/10.000 udziałem w nieruchomości wspólnej – prawie użytkowania wieczystego zabudowanej nieruchomości gruntowej (WR1K/00092631/3) oraz wspólnych częściach budynku i urządzeniach, dla której to nieruchomości lokalowej Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Krzyków, IV Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą nr WR1K/00239689/7 za cenę nie niższą niż 15.395 zł netto

1. Oferty nabycia należy składać osobiście lub przesyłką pocztową (liczy się data wpływu) na adres biura syndyka znajdującego się we Wrocławiu, przy ul. Gen. J. Hallera 157 lok. 29, (kod pocztowy: 53- 201), w terminie do 14 czerwca 2021 r.
2. Oferty muszą być zgodne z warunkami Regulaminu Sprzedaży, w zapieczętowanych kopertach, w sposób uniemożliwiający zapoznanie się z treścią przed otwarciem koperty.
3. Oferowaną nieruchomość można oglądać wyłącznie po uprzednim uzgodnieniu terminu dzwoniąc pod nr tel. 713390241, 698934460 lub wysyłając wiadomość pocztą elektroniczną na adres: ***@k******.pl.
4. Warunkiem uczestnictwa w sprzedaży jest wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej na rachunek bankowy masy upadłości: 93 1020 5242 0000 2902 0477 3562
5. Szczegółowe informacje i Regulamin Sprzedaży można uzyskać w sekretariacie biura syndyka pod adresem wskazanym powyżej czynnym w dni powszednie w godzinach od 8 do 15.30.
6. Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi w biurze syndyka dnia 15 czerwca 2021 r.
7. Syndyk zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia sprzedaży bez podania przyczyn.

Cena: 444 000 zł brutto
Dodano: 27 maja 2021
Kategoria:
Autor: Admin Syndyk
Województwo:
Lokalizacja: Wrocław
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]