Syndyk sprzeda nieruchomość z domem pow. 53,60 m2 Rożental

Opis:

1. Syndyk masy upadłości zaprasza do składania ofert na zakup składnika masy upadłości w postaci prawa własności nieruchomości zabudowanej oznaczonej działką nr 322/2 o powierzchni 0,0400 ha, położonej w miejscowości Rożental 69 A w gminie Lubawa, powiecie iławskim, województwie warmińsko-mazurskim, zabudowanej budynkiem mieszkalnym parterowym ze strychem, niepodpiwniczonym, o powierzchni użytkowej 53,60 m2 z kotłownią o powierzchni 12,46 m2 oraz budynkiem gospodarczym o konstrukcji drewnianej wykorzystywanym na cele mieszkalne o powierzchni 32,53 m2 i budynkiem garażowym o konstrukcji drewnianej o powierzchni 5,90 m2, dla której prowadzona jest księga wieczysta KW EL1I/00011566/2 przez Sąd Rejonowy w Iławie V Wydział Ksiąg Wieczystych.

2. Cenę wywoławczą ustala się na kwotę 66 000,00 zł (słownie: sześćdziesiąt sześć tysięcy złotych 00/100).

3. Operat szacunkowy nieruchomości znajduje się do wglądu w Kancelarii Syndyka Grant Finance Sp. z o.o. pod adresem: ul. M. Reja 13/15 lokal 1002, 81-874 Sopot oraz może zostać udostępniony drogą elektroniczną.

4. Zainteresowani, winni składać oferty w nieprzekraczalnym terminie do dnia 21.08.2023 r. za pośrednictwem Poczty Polskiej na adres kancelarii syndyka: Grant Finance Sp. z o.o., ul. M. Reja 13/15 lokal 1002, 81-874 Sopot, przy czym o skuteczności złożenia oferty decyduje data wypływu do kancelarii syndyka, nie zaś data stempla pocztowego, jak również za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: m.figura@grantfinance.pl

5. Oferowana cena nie może być niższa, od wartości wskazanej w pkt. 2 powyżej.

6. Oferent zobowiązany jest wpłacić wadium w wysokości 6 600,00 zł (słownie: sześć tysięcy sześćset złotych 00/100) na rachunek bankowy masy upadłości o numerze 89 1140 1153 0000 4640 5200 1184 w terminie do dnia 21.08.2023 r. Potwierdzenie przelewu stanowi załącznik do oferty. Wadium nie podlega zwrotowi w wypadku gdy oferent, którego oferta została zaakceptowana, nie przystąpi od zawarcia umowy sprzedaży w dacie i miejscu wskazanym przez syndyka lub nie dokona wpłaty oferowanej ceny.

7. Rozpoznanie ofert nastąpi w kancelarii syndyka w dniu 22.08.2023 roku o godzinie 09:00.

8. W przypadku, gdy wpłynie więcej niż jedna oferta, syndyk przeprowadzi aukcję dla wyłonienia nabywcy. W aukcji mogą uczestniczyć oferenci, którzy zaproponowali najwyższe ceny. Wyboru ofert uczestniczących w aukcji dokona syndyk. Ewentualna aukcja zostanie przeprowadzona w dniu 22.08.2023 o godzinie 10:00 przy wykorzystaniu środków elektronicznych (email, skype, tel., inne) lub osobiście. Ceną wywoławczą w aukcji jest najwyższa cena zaproponowana w ofercie z postąpieniem wynoszącym 3 000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych 00/100).

9. Umowa w formie aktu notarialnego powinna zostać zawarta w terminie do dwóch miesięcy od dnia wyboru oferty. Kupujący zobowiązany jest wpłacić pełną cenę nie później niż na jeden dzień przed podpisaniem umowy. Wszelkie koszty związane z zawarciem umowy ponosi kupujący.

10. Kupujący nabywa nieruchomość w stanie wolnym od obciążeń i nie odpowiada za zobowiązania upadłego (art. 313 ustawy Prawo upadłościowe).

11. Koszty notarialne ponosi nabywca z uwzględnieniem kosztów wykreślenia wierzycieli hipotecznych z księgi wieczystej działu IV.

Szczegółowych informacji udziela syndyk pod nr tel. 601 627 391 oraz e-mail: m.figura@grantfinance.pl.

 

Cena: 66 000 zł brutto
Dodano: 31 sierpnia 2021
Województwo:
Lokalizacja: Rożental
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]