Syndyk sprzeda nieruchomość z wolnej ręki

Opis:

Syndyk Masy Upadłości Spółdzielni Niewidomych „START” w upadłości sprzeda „z wolnej ręki” PODANA CENA DO NEGOCJACJI

stosownie do  Uchwały Nr 1  Rady Wierzycieli z dnia 07 września  2021 r. przedsiębiorstwo upadłego   Spółdzielnia Niewidomych „START” w upadłości,  w  Przemyślu , ul. Batorego 22 na które składa się :

– prawo własności nieruchomości   obejmującej działki o numerze ewidencyjnym   451/7,459/9 , 452/2 , 452/4 , 453/2 , 455/3 , 455/5 , 636/3 , obręb 214 miasto Przemyśl wraz z posadowionymi na w/w działkach budynkami i budowlami dla których Sąd Rejonowy w  Przemyślu   Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi Księgę Wieczystą nr   PR1P 00050856/0 ,

– działka NR 978 obręb 207 w Przemyślu ul. Słowackiego 24 B – pow. zabudowy 473 m2pow. użytkowa 432 m2.

– ruchomości według stanu na dzień 30.09.2021 r.

W skład przedsiębiorstwa nie wchodzą:

– należności i środki finansowe na rachunkach bankowych i w kasie

– samochód Ford Transit Nr rej. RP 76607

Przedmioty oferowane do sprzedaży można oglądać po   telefonicznym uzgodnieniu terminu.

I . Zainteresowani  powinni :

I.    Złożyć  pisemną  ofertę  w języku polskim w zamkniętej kopercie z napisem:  „OFERTA   NA ZAKUP PRZEDSIĘBIORSTWA  Spółdzielni Niewidomych „START” w upadłości w   Przemyślu, ul. Batorego 22 Sygn. akt V. GUp 421/19 – „NIE OTWIERAĆ” w nieprzekraczalnym terminie do dnia  30  września  2021 r.  na adres:

Syndyk Masy Upadłości Spółdzielni Niewidomych START w Przemyślu  ul. Geodetów 1/304     35 – 328   Rzeszów.

2. Wpłacenie wadium w wysokości 10.000,00  zł ( słownie dziesięć  tysięcy złotych )          na rachunek : Spółdzielnia Niewidomych „START” w upadłości 37-700 Przemyśl, ul.    Batorego 22

NR : 84 1050 1562 1000 0090 3094 3188

liczy się data uznania rachunku bankowego.

II.  Oferta powinna zawierać  :

1.   Imię i nazwisko lub firmę oferenta oraz miejsce zamieszkania lub siedzibę, a także podpisy osób upoważnionych do reprezentacji wraz z aktualnym odpisem z właściwego rejestru.

2.            Oferowaną cenę    która powinna być podana  liczbowo i słownie.

3.            Zobowiązanie oferenta do pokrycia wszystkich kosztów,  związanych z zawarciem umowy

4.            Oświadczenie, iż oferent zapoznał się z  stanem prawnym i technicznym przedsiębiorstwa  i nie wnosi   zastrzeżeń.

5.            Oświadczenie, iż oferent zapoznał się z warunkami    i zobowiązuje się do ich przestrzegania.

6.            Dowód uiszczenia wadium.

7.            W przypadku osób prawnych – uchwałę odpowiednich organów zezwalającą na zakup  przedsiębiorstwa.

III Pozostałe warunki:

1.  Wybrana zostanie oferta oferenta, który zaoferuje najwyższą cenę,   i która spełnia wszystkie warunki .

2.              Oferent, którego oferta zostanie wybrana, zobowiązany będzie do zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego, w terminie nie dłuższym niż  jeden miesiąc  od dnia   wyboru oferenta przez  Syndyka  i zatwierdzenia oferty przez Radę Wierzycieli powołaną postanowieniem Sędziego Komisarza z dnia 25 września 2020 r.

3.              Oferent powinien zapłacić cenę sprzedaży składającą się z zaoferowanej ceny, najpóźniej w przeddzień podpisania umowy sprzedaży, tak aby podany rachunek bankowy uznany był ceną sprzedaży przed podpisaniem umowy sprzedaży.

Wadium oferenta    którego oferta zostanie wybrana zaliczone będzie na poczet ceny kupna, a wadium pozostałych oferentów zostanie zwrócone w terminie do 7 dni od dnia   zatwierdzenia oferty – bez odsetek. Wadium oferenta, którego oferta zostanie wybrana, a nie zapłaci ceny w terminie lub uchyli się od zawarcia umowy sprzedaży, przepada na rzecz : Spółdzielni Niewidomych „START” w upadłości.

4.    W przypadku zaoferowania przez kilku oferentów tej samej ceny lub cen, które różnić się
będą kwotą nie wyższą niż 10.000,00 zł Syndyk zastrzega sobie prawo do kontynuowania
wyboru nabywcy w formie aukcji ustnej pomiędzy oferentami na następujących warunkach:

1)  osoby   w imieniu oferenta powinny posiadać stosowne pisemne pełnomocnictwo do udziału w aukcji ustnej,

2) aukcję rozpoczyna Syndyk od podania ceny wywoławczej równej najwyższej cenie zaoferowanej w ofercie pisemnej; uczestnicy przetargu oferują ceny wyższe, z tym że podwyższenie ceny nie może być mniejsze niż kwota postąpienia wynosząca 10.000 zł  (dziesięć  tysięcy złotych),

3) oferta złożona w toku aukcji przestaje wiązać, gdy inny oferent złożył ofertę korzystniejszą,

4)  wybrana zostanie oferta tego oferenta, który zaoferował najwyższą cenę,
po dwukrotnym powtórzeniu przez Syndyka „ nikt z oferentów nie podwyższył”
trzecie powtórzenie zaoferowanej ceny jest równoznaczne z jej przyjęciem,

5)  W przypadku gdy żaden z oferentów nie stawił się na aukcję  lub osoba/osoby uczestniczące  w   aukcji   w  imieniu  oferenta  nie  ma/mają  stosownego pełnomocnictwa do udziału w aukcji ustnej, Syndyk dokona swobodnego wyboru oferty.

5. Wyłącza się rękojmię za wady fizyczne i prawne przedmiotu sprzedaży.

6.    Kupujący zobowiązany będzie do nieodpłatnego użyczenia Syndykowi, do czasu prawomocnego zakończenia postępowania upadłościowego, wybranego   przez syndyka lokalu biurowego z wyposażeniem oraz pomieszczenia, w którym przechowane będą księgi.

7.  Wyboru oferty dokona Syndyk;  który  następnie przedstawi  ją do zatwierdzenia radzie Wierzycieli

8.  Jeżeli z winy oferenta nie dojdzie do zawarcia umowy,   może on  ponieść odpowiedzialność odszkodowawczą na zasadach ogólnych.

9.  W sprawach nieuregulowanych warunkami   stosuje się przepisy prawa upadłościowego   oraz kodeksu cywilnego.

10. Osobą kompetentną do kontaktów z zainteresowanymi jest Syndyk Masy Upadłości Spółdzielni Niewidomych START w upadłości, adres do korespondencji i kontaktów: 35-328 Rzeszów   ul. Geodetów 1/304 ,    tel. 607 621 616 mail :

OPIS NIERUCHOMOŚCI

Nieruchomość zabudowana jest kompleksem obiektów : budynkiem biurowo-administracyjnym, budynkiem produkcyjno-magazynowym, budynkiem socjalno-warsztatowym, budynkiem technicznym z własną kotłownią gazową, budynkiem portierni oraz w utwardzone powierzchnie placów parkingowo-manewrowych . Nieruchomość gruntowa zabudowana jest całkowicie ogrodzona , częściowo oświetlona.

Budynek administracyjno-biurowy

Pow. zabudowy : 313,0 m2

Pow. netto: 1 160,0 m2

Pow. użytkowa: 820,80 m2

Kubatura budynku: 4 445,00 m3

Liczba kondygnacji: 4 – winda osobowa

Budynek produkcyjno-magazynowy z rampą załadunkową

Pow. zabudowy: 1 710,00 m2

Pow. netto: 6 453,80 m2

Powierzchnia użytkowa: 5 329,60 m2

Kubatura budynku: 29 070,00 m3

Obiekt wybudowany w latach: 1980 – 1984 obciążenie jednostkowe stropu 750 kg/m2

Liczba kondygnacji: 4-  windy towarowe ( 1600 kg , 1000 kg)

Budynek socjalno-warsztatowy

Pow. zabudowy: 1 361,00 m2

Pow. netto: 1 276,00 m2

Powierzchnia użytkowa: 1 179,80 m2

Kubatura budynku: 6 012,00 m3

Obiekt wybudowany w latach: 1980 – 1984

Liczba kondygnacji: 1

Budynek techniczny z własną kotłownią gazową  i sprężarkownią oraz stacją TRAFO

Pow. zabudowy: 509,50 m2

Powierzchnia użytkowa: 433,00 m2

Kubatura budynku: 1 730,00 m3

Obiekt wybudowany w latach: 1980 – 1984

Liczba kondygnacji: 1

Portiernia

Pow. zabudowy: 43,00 m2

Pow. użytkowa: 28,40 m2

Kubatura budynku: 122,00 m3

Wyposażenie :

Oświetlenie, ogrzewanie, wentylacja, okablowanie telefoniczne, instalacja wody ciepłej oraz zimnej, instalacja ściekowa, instalacja deszczowa, instalacja elektryczna.

 

Cena: 3 904 000 zł brutto
Dodano: 21 września 2021
Kategoria:
Autor: Admin Syndyk
Województwo:
Lokalizacja: Przemyśl
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]