syndyk sprzeda nieruchomość za 85% ceny oszacowania

Opis:

Syndyk Masy Upadłości
PETRO-OIL Zachód II sp. z o.o. sp. k. w Szczecinie sprzeda z wolnej ręki
prawo użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkami mieszkalnymi, stanowiącymi odrębny od gruntu przedmiot własności, położonej w Szczecinie przy ul. Gdańskiej 5B, o łącznej pow. 0,6082 ha, dla której Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr SZ1S/00235565/6 – cena wywoławcza 80% wartości oszacowania tj. 2.674.950 zł netto (dwa miliony sześćset siedemdziesiąt cztery tysiące dziewięćset pięćdziesiąt złotych).

Warunkiem uczestnictwa w procedurze sprzedaży jest wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej nieruchomości, na rachunek bankowy masy upadłości o numerze: Bank ING SA 71 1050 1559 1000 0090 3041 6219 oraz złożenie ofert zgodnych z regulaminem, w terminie do dnia 07.04.2021 r. (decyduje data wpływu) w dwóch egzemplarzach, jeden w Biurze Syndyka Natalii Leszczyńskiej (pl. Orła Białego 1/25-26, 70-562 Szczecin), drugi do Sędziego-Komisarza Sabriny Snela – Daleszyńskiej (Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum, Wydział XII Gospodarczy, ul. Narutowicza 19, 70-231 Szczecin) – obydwie do godziny 14.00. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „sprzedaż nieruchomość XII GUp 18/20”.

Warunki sprzedaży zawarte są w regulaminie, z którym oferenci zobowiązani są zapoznać się przed złożeniem ofert. Otwarcie ofert nastąpi po upływie 7 dni od upływu terminu do ich składania. Cena ze sprzedaży musi zostać uiszczona przed zawarciem umowy i bez dokonywania jakichkolwiek potrąceń.

Cena: 2 674 950 zł brutto
Dodano: 18 marca 2021
Kategoria:
Autor: Admin Syndyk
Województwo:
Lokalizacja: Szczecin
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]