Syndyk sprzeda nieruchomość zabudowaną

Opis:

Syndyk masy upadłości Venditor Spółka z o.o. w upadłości z/s w Ząbkowicach Śląskich, KRS 0000386433, NIP 8871800883,  sygn. akt SW1W/GUp/14/2023,  ogłasza  konkurs ofert na sprzedaż nieruchomości zabudowanej.

Przedmiotem oferty jest prawo własności zabudowanej działki gruntu nr 180, obręb nr 0027 Śródmieście, położonej przy ul. Słowackiego 20 b w Wałbrzychu, opisanej w księdze wieczystej Nr SW1W/00010573/9, wraz z prawem własności posadowionym na niej budynkiem usługowo-biurowym, o powierzchni użytkowej 1714m2 za cenę nie niższą niż 3.480.000,00 zł ( słownie :trzy miliony czterysta  osiemdziesiąt  tysięcy złotych)

Warunkiem przystąpienia do konkursu ofert jest złożenie pisemnej bezwarunkowej oferty oraz wpłacenie wadium.

Oferty w języku polskim należy składać do dnia 28.06.2024 roku do godz. 12:00 w zapieczętowanej kopercie, z dopiskiem „NIE OTWIERAĆ” ,osobiście lub  na adres: Biuro syndyka, ul. Ludowa 1 d pokój 8 lub 11,  58-304 Wałbrzych.  Decydująca jest data wpływu oferty do biura syndyka. Oferta, która wpłynęła  po terminie nie będzie rozpatrywana. Oferta wraz z wymaganymi dokumentami powinna zawierać dokładne oznaczenie składającego ofertę.

Wadium w wysokości 400.000,00 zł  przelewem na rachunek bankowy masy upadłości 77 8669 0001 2031 0316 6897 0001 z dopiskiem „Przetarg”.

Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi w dniu 01.07.2024 roku o godzinie 10:00 w siedzibie oferowanej nieruchomości – ul. Słowackiego 20 b, 58-300 Wałbrzych.

Syndyk zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu ofert lub jego unieważnienia bez podania przyczyny.

Opis i oszacowanie przedmiotu przetargu ofertowego, warunki konkursu ofert  są dostępne do wglądu w siedzibie oferowanej nieruchomości –  ul. Słowackiego 20 b w Wałbrzychu, po wcześniejszym umówieniu terminu z syndykiem  ( tel. 696 069 522; mail: michalakw@wp.pl  ).

Cena: 3 480 000 zł brutto
Dodano: 11 czerwca 2024
Kategoria:
Województwo:
Lokalizacja: Wałbrzych
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]