Syndyk sprzeda nieruchomość zabudowaną domem jednorodzinnym w Sarnowie

Opis:
Syndyk Masy Upadłości w postępowaniu upadłościowym Bogumiły Chmury – osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, ogłasza sprzedaż z wolnej ręki wchodzącej w skład masy upadłości nieruchomości gruntowej stanowiącej działki ewid. o nr 143/10 i 143/11 o łącznej pow. 6400 m2, położonej w miejscowości Sarnowo, gmina Lidzbark Warmiński, powiat lidzbarski, województwo warmińsko-mazurskie, zabudowanej domem jednorodzinnym wolnostojącym o jednej kondygnacji nadziemnej i pow. zabudowy 149 m2, dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy w Lidzbarku Warmińskim, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi KW o nr OL1L/00008606/4. Dodatkowo na nieruchomości znajdują się budynki gospodarcze dla rolnictwa o łącznej powierzchni zabudowy 537 m2.
Cena wywoławcza Przedmiotu sprzedaży wynosi 332 667,00 zł (słownie: trzysta trzydzieści dwa tysiące sześćset sześćdziesiąt siedem złotych). Oferty należy składać w terminie do dnia 20 stycznia 2022 roku godz. 15:30 na adres Kancelarii Syndyka Tycjana Saltarskiego – Al. Komisji Edukacji Narodowej 55 lok. 27, 02-797 Warszawa. Decydująca jest data wpływu oferty do Kancelarii Syndyka. Oferta, która wpłynęła po terminie nie będzie rozpatrywana. Warunkiem złożenia skutecznej oferty jest wpłacenie wadium w wysokości 33 267,00 zł (słownie: trzydzieści trzy tysiące dwieście sześćdziesiąt siedem złotych) najpóźniej w terminie do dnia 20 stycznia 2022 roku (poprzez wpłatę wadium rozumie się wyłącznie uznanie na rachunku bankowym masy upadłości Bogumiły Chmury określonej powyżej kwoty najpóźniej do końca dnia wyznaczonego terminu). Wadium należy wpłacić wyłącznie przelewem na rachunek bankowy masy upadłości Bogumiły Chmury o nr 65 1050 1025 1000 0092 8627 2191, prowadzony przez ING Bank Śląski S.A. z dopiskiem „Wadium – sygn. akt V GUp „of” 133/21.
Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi w Kancelarii Syndyka Tycjana Saltarskiego przy Al. Komisji Edukacji Narodowej 55 lok. 27, 02-797 Warszawa, w dniu 25 stycznia 2022 roku o godzinie 10:00. Jeśli zostanie złożona więcej niż jedna oferta spełniająca warunki określone w Regulaminie sprzedaży, Syndyk zarządzi przeprowadzenie aukcji (licytacji) wśród wszystkich oferentów, których oferty nie zostały odrzucone na etapie sprawdzania ofert. Aukcja zostanie przeprowadzona wyłącznie w formie zdalnej za pośrednictwem programu Microsoft Teams.
Szczegółowa charakterystyka Przedmiotu sprzedaży została wyrażona w operacie szacunkowym z dnia 26 września 2021 roku sporządzonym przez rzeczoznawcę majątkowego Artura Olczaka, który to operat jest dostępny do wglądu w formie skanu, w odpowiedzi na wniosek o jego udostępnienie skierowany na adres email Kancelarii Syndyka: kancelaria@saltarski.com, a także w aktach postępowania upadłościowego Bogumiły Chmury prowadzonego pod sygn. akt: V GUp „of” 133/21 w czytelni Sądu Rejonowego w Olsztynie, V Wydział Gospodarczy Sekcja ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych.
Regulamin sprzedaży oraz wzór oferty nabycia nieruchomości, są dostępne do pobrania na stronie internetowej Syndyka www.saltarski.com.
Wszelkiego rodzaju zapytania o przedmiot i warunki sprzedaży przyjmowane są drogą elektroniczną za pośrednictwem poczty elektronicznej Kancelarii Syndyka Tycjana Saltarskiego.
Wszelkie koszty, podatki i opłaty związane z zawarciem umowy sprzedaży ponosi nabywca. Przez wzgląd na osobę nabywcy, w odniesieniu do Przedmiotu sprzedaży może mieć zastosowanie ustawa z dnia 11 kwietnia 2003 roku o kształtowaniu ustroju rolnego (tekst jednolity z dnia 16 września 2020 roku – Dz.U. z 2020 r. poz. 1655) w szczególności art. 3 ust. 4 wskazanej ustawy, kreujący uprawnienie do prawa pierwokupu przysługujące z mocy ustawy Krajowemu Ośrodkowi Wsparcia Rolnictwa działającemu na rzecz Skarbu Państwa.
Zapraszam do składania ofert
Syndyk Tycjan Saltarski
Cena: 332 667 zł brutto
Dodano: 5 stycznia 2022
Kategoria:
Autor: Admin Syndyk
Województwo:
Lokalizacja: Lidzbark Warmiński
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]