Syndyk sprzeda nieruchomości

Opis:

NIERUCHOMOŚĆ
Syndyk masy upadłości Przedsiębiorstwo Budowlane Michalski sp. z.o.o. sprzeda z wolnej ręki sprzeda z wolnej ręki 3 nieruchomości położone w gminie Rydzyna (powiat leszczyński, woj. wielkopolskie) o łącznej wartości 1.286.800 zł szczegółowo opisanych w regulaminie sprzedaży dostępnym w biurze syndyka pod adresem email wskazanym w formularzu kontaktowym i pod nr tel. 61 843 85 32. Każda z nieruchomości sprzedawana jest osobno.

Warunkiem uczestnictwa w konkursie ofert jest wpłata wadium w wysokości wskazanej w regulaminie, na rachunek masy upadłości 39 866*******2022 0220 3328 0001 w terminie do dnia 12 września 2021 roku. Oferty zakupu należy składać w zamkniętych kopertach do 13 września 2021 r. w Kancelarii Syndyka Izabeli Rajczyk ul. A. Mickiewicza 5/3, 60-833 Poznań wraz z dopiskiem „NIE OTWIERAĆ – numer księgi wieczystej nieruchomości, której dotyczy oferta”. Do oferty zakupu należy załączyć dowód wpłaty wadium. Datą złożenia oferty jest data osobistego złożenia oferty albo data wysłania oferty na w/w adres. Termin do wniesienia oferty w przypadku jej wysłania uznaje się za zachowany wyłącznie w przypadku, gdy oferta została wysłana w terminie i doręczono ją w ciągu 3 dni od dnia upływu tego terminu.

Otwarcie oraz wybór ofert nastąpią w Kancelarii Syndyka w dniu 17 września 2021 r. Umowa sprzedaży zostanie zawarta w terminie 30 dni od dnia wyboru oferty przez syndyka. Wymogi formalne jakie musi spełniać oferta zostały wskazane w regulaminie sprzedaży dostępnym w biurze syndyka. Oferta niespełniająca wymogów formalnych podlega odrzuceniu. Do dnia poprzedzającego dzień zawarcia umowy sprzedaży cała cena musi być zapłacona i wpłynąć na rachunek bankowy masy upadłości. Syndyk masy upadłości zastrzega sobie prawo odstąpienia od sprzedaży w całości lub w części w każdym czasie, bez podania przyczyny. Zwrot wadium nastąpi w kwocie nominalnej w terminie 14 dni od dnia przyjęcia oferty przez syndyka bądź odstąpienia od sprzedaży.

Cena: 1 286 800 zł brutto
Dodano: 23 sierpnia 2021
Kategoria:
Autor: Admin Syndyk
Województwo:
Lokalizacja: Poznań, Jeżyce
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]