Syndyk sprzeda nieruchomości

Opis:

Syndyk Masy Upadłości Pana Marka Jakubowskiego (Sygn. Akt V GUp „of“ 4/21) , ogłasza o sprzedaży z wolnej ręki:
1. udział ½ w prawie własności nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę nr 617 o pow. 417 m. kw zabudowanej wolnostojącym budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym o pow. użytkowej 101,7 m.kw wraz z infrastrukturą techniczną. Nieruchomość położona jest w miejscowości Działdowo przy ul. Stanisława Lentza 6 powiat Działdowo. Dla nieruchomości prowadzona jest Księgą wieczystą nr EL1D/00014813/5/8. Wartość prawa własności nieruchomości zabudowanej oszacowano przez rzeczoznawcę majatkowego na kwotę 280.000,00 zł . Udział upadłego stanowi ½ i w związku z powyższym udział upadłego w nieruchomości określa się na wartość 140.000,00 zł ( sto czterdzieści tysięcy złotych ).
2. udział ½ w prawie własności nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę nr 286/1 o pow. 5326 m. kw zabudowanej budynkiem magazynowym o pow. użytkowej 270 m.kw, budynkiem biurowo – gospodrczym o pow. użytkowej 115 m. kw oraz wiatą o pow. użytkowej 348 m.kw. Nieruchomość położona jest w miejscowości Uzdowo gmina Działdowo. Dla nieruchomości prowadzona jest Księgą wieczystą nr. EL1D/00031992/8 . Wartość prawa własności nieruchomości zabudowanej oszacowano przez rzeczoznawcę majatkowego na kwotę 272.000,00 zł (dwieście siedemdziesiąt dwa tysięcy zł). Udział upadłego stanowi ½ i w związku z powyższym udział upadłego w nieruchomości określa się na wartość 136.000,00 zł ( sto trzydzieści sześć tysięcy złotych ) zł.
Księgi wieczyste dla w/w nieruchomości są prowadzone przez Sąd Rejonowy w Działdowie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych
Sprzedaż wyżej opisanych nieruchomości może nastąpić za cenę nie niższą niż wartość oszacowania udziałów . Do ceny doliczone zostaną ewentualne należne podatki według obowiązujących przepisów.
Pisemne oferty nabycia z ceną nie niższą niż wartość oszacowania poszczególnych nieruchomości należy składać w zapieczętowanej kopercie z adnotacją “Oferta Sygn. Akt V GUp „of“ 4/21 ) ” na adres Kancelaria Syndyka ul. Jowisza 27, Nowa Wieś, 14-200 Iława w terminie do dnia 10.09.2021 r. Składający ofertę jest zobowiązany do zapoznania się z warunkami określonymi Postanowieniem Sędziego – komisarza oraz wpłaty wadium w kwocie 10% wartości nieruchomości na rachunek masy upadłości w Brodnickim Banku Spółdzielczym 27 9484 1121 3009 0123 5637 0001
Otwarcie ofert i sprzedaż odbędzie się w dniu 13.09.2021.2021 r o godzinie 14,30 w drodze konkursu ofert powiązanego z aukcją na bazie złożonych ofert, stosownie do przepisów Prawa upadłościowego, Kodeksu Cywilnego oraz warunków określonych w Postanowieniu Sądu w Kancelarii syndyka ul. Jowisza 27, Nowa Wieś, 14-200 Iława .

Syndyk zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru ofert a także zamknięcia konkursu ofert powiązanego z aukcją bez dokonania wyboru.
Ze szczegółowym wykazem przedmiotów ofert oraz operatami szacunkowymi można zapoznać się w Biurze Syndyka . Nieruchomość można oglądać po uzgodnieniu z syndykiem. Bliższe informacje można uzyskać pod nr telefonu: 502 542 609 w godz. od 9 do 16.

Cena: 280 000 zł brutto
Dodano: 26 sierpnia 2021
Kategoria:
Autor: Admin Syndyk
Województwo:
Lokalizacja: Działdowo
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]