Syndyk sprzeda nieruchomości ART-BUD

Opis:

Syndyk Masy Upadłości Mirosława Sadowskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą
Art-Bud” Mirosław Sadowski w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Zarzeczu ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż składników masy upadłości, po najwyższej zaoferowanej cenie, nie niższej niż 75% ceny oszacowania na podstawie art. 322 pr. up. i n. na warunkach określonych postanowieniem Sędziego – Komisarza z dnia 22 czerwca 2021 roku sygn. akt VI GUp 43/20 lik

Przedmiotem przetargu są następujące składniki masy upadłości:

  1. – Prawo własności nieruchomości gruntowej o powierzchni 1,8240 ha położonej w gminie Łodygowice, przy ulicy Beskidzkiej 2, w obrębie Zarzecze, stanowiące działki ewidencyjne o numerach 883, 884, 886/1, dla których prowadzona jest księga wieczysta nr BB1Z/00097045/1. Nieruchomość jest zabudowana budynkiem hali magazynowej o powierzchni użytkowej 1160m2 oraz budynkiem handlowym o powierzchni użytkowej 1503,21m2.

Wartość przedmiotu przetargu (75% ceny oszacowania) została określona na kwotę 3.275.100,00 zł netto.

Zastrzega się również, że należności przysługujące upadłemu oraz wartości pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych upadłego nie stanowią przedmiotu sprzedaży.

I. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest:

  1. Złożenie pisemnej oferty w zapieczętowanej kopercie z napisem „PRZETARG – VI GUp 43/20 lik ”– „NIE OTWIERAĆ” w Biurze Syndyka, ul. Kamińskiego 1a, 43-300 Bielsko-Biała w terminie 14 dni licząc od dnia ukazania się ogłoszenia o przetargu.
  2. Wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny oszacowania netto na konto bankowe masy upadłości o numerze 05 8466 0002 0010 8139 2000 0001 prowadzone przez Bank Spółdzielczy w Tworogu.
  3. Oferent zobowiązany jest oprócz spełnienia pozostałych warunków do złożenia pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się z pełnym regulaminem przetargu.

  1. Otwarcie ofert i wybór oferenta nastąpi w terminie do 7 dni od daty upływu terminu do składania ofert w biurze syndyka.
  1. Szczegółowy regulamin przetargu dostępny jest do wglądu w biurze Syndyka mieszczącym się w Bielsku-Białej, ul. Kamińskiego 1a oraz na stronie internetowej www.syndykslask.pl.
Cena: 3 275 100 zł brutto
Dodano: 8 lipca 2021
Kategoria:
Autor: Admin Syndyk
Województwo:
Lokalizacja: Zarzece
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]