Syndyk sprzeda nieruchomości i ruchomości rolne

Opis:

Syndyk Masy Upadłości Romana Olek w upadłości działając w toku postępowania upadłościowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Kaliszu Wydział V Gospodarczy (sygn. akt V GUp 114/19 of) zaprasza do składania ofert na nabycie w drodze pisemnego konkursu ofertowego następujących składników majątku masy upadłości, objętych spisem inwentarza: nieruchomość (pow. 8,2185 ha) KZ1O/00013504/9 (poz. 2); nieruchomość (pow. 0,6000 ha) KZ1O/00013506/3 (poz. 4); nieruchomość (pow. 1,0000 ha) KZ1O/00051068/8 (poz. 5); silos paszowy H514/1, nr 24685, max. ład. 12.8t, rok prod. 2018 (poz. 6); silos paszowy H514, nr 14008, max. ład. 12.8t, rok prod. 2011 (poz. 7); silos paszowy H514/2, nr 22712, max. ład. 17.5t, rok prod. 2017 (poz. 8); silos paszowy, bez tabliczki znamionowej, max ład. 10t, rok prod. 2008 (poz. 9); przyczepa rolnicza 2-osiowa, ład. 4.5 t, nie zarejestrowana (poz. 11); przyczepa rolnicza 1-osiowa, samoróbka, nie zarejestrowana (poz. 12); paśnik cylindryczny-stożkowy (poz. 13); paśnik cylindryczny-stożkowy (poz. 14); paśnik cylindryczny-stożkowy (poz. 15); paśnik cylindryczny-stożkowy (poz. 16); paśnik skrzyniowy (poz. 17); paśnik skrzyniowy (poz. 18); paśnik skrzyniowy (poz. 19); paśnik skrzyniowy (poz. 20); paśnik skrzyniowy (poz. 21); linia paszowa (poz. 22).

Łączna cena wywoławcza wskazanych powyżej składników majątku wynosi 627.337,50 zł (słownie: sześćset dwadzieścia siedem tysięcy trzysta trzydzieści siedem złotych pięćdziesiąt groszy).

Pisemne oferty w języku polskim na jednoczesny zakup wszystkich składników majątku należy składać w terminie do dnia 12.07.2021 roku, godzina 10:00 (decyduje data i godzina wpływu), na adres – Biuro Syndyka i Doradcy Restrukturyzacyjnego Michał Kurc, ul. Kazimierzowska 6/11, 62-800 Kalisz, przy czym ofertę należy złożyć w zamkniętej, zabezpieczonej przed niepowołanym otwarciem i oznaczonej kopercie z napisem „oferta nabycia sygn. akt V GUp 114/19 of – nie otwierać”. O dotrzymaniu terminu złożenia oferty decyduje data i godzina jej doręczenia.

Warunkiem uczestnictwa w sprzedaży jest wpłacenie wadium w wysokości 62.733,75 zł na rachunek bankowy – ING Bank Śląski S. A. (nr 57105012011000009721282755), z dopiskiem „wadium nabycia sygn. akt V GUp 114/19 of”.

Oferta powinna zawierać dokładne oznaczenie oferenta (imię i nazwisko/nazwę, adres zamieszkania/siedziby, nr telefonu, adres e-mail), określenie przedmiotu sprzedaży wraz z oferowaną ceną nabycia wyrażoną liczbowo oraz słownie, a także określenie sposobu i terminu jej zapłaty lub inne propozycje zakupowe. Do składanej oferty należy dołączyć oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem prawnym, faktycznym i technicznym przedmiotu sprzedaży i braku zastrzeżeń co do jego stanu, oświadczenie o zobowiązaniu się do pokrycia wszelkich opłat związanych z zakupem, oświadczenie o zapoznaniu się i przyjęciu bez zastrzeżeń regulaminu sprzedaży z dn. 18.06.2021 r., oświadczenie o wyrażeniu zgody na doręczanie korespondencji na adres e-mail oferenta, a także wszelkie zezwolenia i zgody, jeżeli ze względu na osobę nabywcy są wymagane prawem, według stanu na dzień składania oferty.

Otwarcie i rozpoznanie ofert odbędzie się w dniu 12.07.2021 r., godz. 10:30 w siedzibie syndyka – Biuro Syndyka i Doradcy Restrukturyzacyjnego Michał Kurc, ul. Kazimierzowska 6/11, 62-800 Kalisz

Z regulaminem sprzedaży oraz wyceną składników majątku można zapoznać się w siedzibie syndyka w dni robocze w godz. od 10.00 do 14.00. Dodatkowe informacje dotyczące trybu składania ofert można uzyskać pod numerem telefonu 725909906. Przedmiot sprzedaży można oglądać po uprzednim uzgodnieniu terminu z ogłaszającym.

Syndyk zastrzega sobie prawo unieważnienia, zamknięcia lub odwołania sprzedaży w każdym czasie bez podania przyczyny.

Cena: 627 337 zł brutto
Dodano: 21 czerwca 2021
Kategoria:
Autor: Admin Syndyk
Województwo:
Lokalizacja: Ostrzeszów
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]