Syndyk sprzeda nieruchomości i ruchomości rolne

Opis:

Syndyk Masy Upadłości Romana Olek w upadłości działając w toku postępowania upadłościowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Kaliszu Wydział V Gospodarczy (sygn. akt V GUp 114/19 of) ogłasza konkurs ofert na sprzedaż w trybie z wolnej ręki poszczególnych składników majątku masy upadłości objętych spisem inwentarza i podaje ich cenę wywoławczą:
1) nieruchomość (pow. 8,2185 ha) KZ1O/00013504/9 (poz. 2) – 577.125,00 zł
2) nieruchomość (pow. 2,2300 ha) KZAO/00013505/6 (poz. 3) – 54.750,00 zł
3) nieruchomość (pow. 0,0200 ha) KZ1O/00013506/3 (poz. 4) – 6.975,00 zł
4) nieruchomość (pow. 1,0000 ha) KZ1O/00051068/8 (poz. 5) – 15.750,00 zł
5) silos paszowy H514/1, nr 24685, max. ład. 12.8t, rok prod. 2018 (poz. 6) – 5.625,00 zł
6) silos paszowy H514, nr 14008, max. ład. 12.8t, rok prod. 2011 (poz. 7) – 3.375,00 zł
7) silos paszowy H514/2, nr 22712, max. ład. 17.5t, rok prod. 2017 (poz. 8) – 7.500,00 zł
8) silos paszowy, bez tabliczki znamionowej, max ład. 10t, rok prod. 2008 (poz. 9) – 2.250,00 zł
9) przyczepa rolnicza 2-osiowa, ład. 4.5 t, nie zarejestrowana (poz. 11) – 2.625,00 zł
10) przyczepa rolnicza 1-osiowa, samoróbka, nie zarejestrowana (poz. 12) – 1.275,00 zł
11) paśnik cylindryczny-stożkowy (poz. 13) – 637,50 zł
12) paśnik cylindryczny-stożkowy (poz. 14) – 637,50 zł
13) paśnik cylindryczny-stożkowy (poz. 15) – 637,50 zł
14) paśnik cylindryczny-stożkowy (poz. 16) – 637,50 zł
15) paśnik skrzyniowy (poz. 17) – 225,00 zł
16) paśnik skrzyniowy (poz. 18) – 187,50 zł
17) paśnik skrzyniowy (poz. 19) – 75,00 zł
18) paśnik skrzyniowy (poz. 20) – 187,50 zł
19) paśnik skrzyniowy (poz. 21) – 112,50 zł
20) linia paszowa (poz. 22) – 1.500,00 zł
Zainteresowani zakupem poszczególnych składników majątku winni złożyć pisemne oferty w nieprzekraczalnym terminie do dnia 26.04.2021 r., godzina 10:00 (decyduje data i godzina wpływu) przy czym oferty należy złożyć w zamkniętej, zabezpieczonej przed niepowołanym otwarciem i oznaczonej kopercie z dopiskiem „oferta konkurs sygn. akt V GUp 114/19 of” na adres – Biuro Syndyka i Doradcy Restrukturyzacyjnego Michał Kurc, ul. Kazimierzowska 6/11, 62-800 Kalisz, a także wpłacić wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej na rachunek bankowy (nr 57105012011000009721282755) z dopiskiem „wadium konkurs sygn. akt V GUp 114/19 of”.
Każda z pisemnych ofert powinna zawierać (imię i nazwisko/nazwę, adres zamieszkania/siedziby, nr telefonu, adres e-mail),
określenie przedmiotu sprzedaży, którego dotyczy oferta wraz z oferowaną ceną nabycia, wyrażoną liczbowo oraz słownie.
Do składanej oferty należy dołączyć oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem prawnym, faktycznym i technicznym przedmiotu sprzedaży i braku zastrzeżeń co do jego stanu, oświadczenie o zobowiązaniu się do pokrycia wszelkich opłat związanych z zakupem, oświadczenie o zapoznaniu się i przyjęciu bez zastrzeżeń regulaminu sprzedaży z dnia 18.03.2021 r., oświadczenie o wyrażeniu zgody na doręczanie korespondencji na adres e-mail oferenta, a także wszelkie zezwolenia i zgody, jeżeli ze względu na osobę nabywcy są one wymagane prawem, według stanu na dzień składania oferty, w szczególności uwzględniające wymagania ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego.
Otwarcie i rozpoznanie ofert odbędzie się w dniu 26.04.2021 r., godz. 10:30 w siedzibie syndyka – Biuro Syndyka i Doradcy Restrukturyzacyjnego Michał Kurc, ul. Kazimierzowska 6/11, 62-800 Kalisz. Pisemne oferty należy składać bezpośrednio w siedzibie syndyka lub przesłać pocztą poleconą na powyższy adres, przy czym o dotrzymaniu terminu złożenia oferty decyduje data jej doręczenia. Z regulaminem sprzedaży oraz wyceną składników majątku można zapoznać się w siedzibie syndyka w dni robocze od pon. do pt. w godz. od 10.00 do 14.00. Dodatkowe informacje dotyczące trybu składania ofert można uzyskać pod numerem telefonu 725909906. Przedmiot sprzedaży można oglądać po uprzednim uzgodnieniu terminu z ogłaszającym.
Syndyk zastrzega sobie prawo odwołania lub zamknięcia sprzedaży bez wybrania którejkolwiek z ofert jak również unieważnienia sprzedaży w każdym czasie bez podania przyczyny.

Cena: 682 088 zł brutto
Dodano: 23 marca 2021
Kategoria:
Autor: Admin Syndyk
Województwo:
Lokalizacja: Torzeniec
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]