Syndyk sprzeda nieruchomości i ruchomości

Opis:

Syndyk Masy Upadłości Mariusza Jakubiuka prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Firma Handlowo Zaopatrzeniowa AGROHANDEL Mariusz Jakubiuk ogłasza przetarg na sprzedaż nieruchomości i ruchomości wchodzących w skład masy upadłości:

1. nieruchomość gruntowa zabudowana, dz. ew. 64/1 o pow. 2,1844ha, obrębu Polubicze Wiejskie, gm. Wisznice, KW nr LU1B/00025094/7 za cenę nie niższą niż 200 000 zł (słownie złotych: dwieście tysięcy),

2. nieruchomość gruntowa zabudowana, dz. ew. 669 obrębu Polubicze Wiejskie, gm. Wisznice i pow. 7250 m2, KW nr LU1B/00118134/9 za cenę nie niższą niż 2 700 000 zł (słownie złotych: dwa miliony siedemset tysięcy),

3. nieruchomość gruntowa, dz. ew. 73/1, 73/2 obrębu Polubicze Wiejskie, g. Wisznice, o pow. 7113 m2, KW nr LU1B/00087430/7 za cenę nie niższą niż 300 000 zł (słownie złotych: trzysta tysięcy),

4. nieruchomość gruntowa rolna, częściowo zabudowana, dz. ew. 74/1, 74/2, obrębu Polubicze Wiejskie, gm. Wisznice o łącznej pow. 3,7202 ha, KW nr LU1B/00066421/8 za cenę nie niższą niż 1 900 000 zł (słownie złotych: jeden milion dziewięćset tysięcy),

5. nieruchomość gruntowa rolna, ew. 64/2 obrębu Polubicze Wiejskie, gm. Wisznice o pow. 1,7764 ha, KW nr LU1B/00125229/4 za cenę nie niższą niż 70 000 zł (słownie złotych: siedemdziesiąt tysięcy),

6. nieruchomość gruntowa rolna, dz. ew. 1948, obrębu Polubicze Wiejskie, gm. Wisznice, o pow. 0,1782 ha, KW nr LU1B/00123175/6 za cenę nie niższą niż 40 000 zł (słownie złotych: czterdzieści tysięcy).

Wadia dla nieruchomości opisanych w punktach 1-6 wynoszą:

1- 20 000 zł; 2- 270 000 zł; 3- 30 000 zł; 4- 190 000 zł; 5- 7 000 zł; 6- 4 000 zł;

Wadia muszą wpłynąć na rachunek bankowy w Banku Pekao SA I o/Lublin nr Bank Pekao SA I o/Lublin 50 1240 1503 1111 0011 0357 3453 do dnia 8.02.2022 r. Za datę wpływu przyjmuje się datę uznania kwoty na rachunku. Wadium wpłacone przez oferenta, którego oferta została wybrana, zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia. W przypadku nie dojścia do zawarcia umowy sprzedaży z przyczyn leżących po stronie oferenta, którego oferta została wybrana, wpłacone przez niego wadium nie podlega zwrotowi i zostanie włączone do funduszów masy upadłości. Wadium wpłacone przez oferenta, którego oferta nie została wybrana, podlega zwrotowi. Oferty nabycia przedmiotu należy składać z podaniem nazwy oferenta, z zaproponowaną ceną w zamkniętej, nieprzezroczystej kopercie, która winna być umieszczona również w nieprzezroczystej zamkniętej większej kopercie na adres: Kancelaria Radcy Prawnego ul. Budowlana 50 lok 203 „Konkurs ofert- nie otwierać IX GUp 352/20”. Oferty nabycia należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10.02.2022 r. do godziny 10:00 Otwarcie ofert nastąpi w dniu 10.02.2022 o godz. 13:00. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej www.doradcarestrukturyzacyjny.net oraz w biurze Syndyka przy ul. Budowlanej 50 lok 205, 20-469 Lublin Syndykowi zastrzega się prawo do: swobodnego wyboru oferty, unieważnienia konkursu w całości lub części bez podania przyczyny. Więcej informacji można uzyskać pod nr tel. 693 466 323 w godzinach 10-16.

Cena: 1 zł netto
Dodano: 10 stycznia 2022
Kategoria:
Autor: Admin Syndyk
Województwo:
Lokalizacja: Lublin
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]