Syndyk sprzeda nieruchomości Laskowice / Malbork

Opis:

Syndyk masy upadłości Adama Banacha, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej w postępowaniu upadłościowym prowadzonym w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku Wydział VI Gospodarczy pod sygn. akt: VI GUp 219/18/PM ogłasza przetarg pisemny ofertowy na sprzedaż mienia upadłego.
Przedmiotem przetargu są:
1. udział 1/2 w prawie własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej działki gruntu nr 396/3 o powierzchni 0,1 ha i działki gruntu 396/4 o powierzchni 0,1097 ha, położone w obrębie Laskowice Wielkie, gmina Malbork, dla których Sąd Rejonowy w Malborku prowadzi księgę wieczystą nr GD1M/00062931/6, wraz z udziałami w działkach stanowiących wewnętrzne drogi dojazdowe: udział 1/2 w udziale 2/25 w prawie własności działki nr 334/10 o powierzchni 0,0693 ha, dla której Sąd Rejonowy w Malborku prowadzi księgę wieczystą nr GD1M/00061966/3, oraz udział 1/2 w udziale 1/2 w prawie własności działki nr 396/5 o powierzchni 0,0746 ha, dla których Sąd Rejonowy w Malborku prowadzi księgę wieczystą nr GD1M/00062932/3 – cena wywoławcza: 10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100);
2. udział 1/2 w prawie własności nieruchomości gruntowej zabudowanej, stanowiącej działkę nr 3/34 o powierzchni 0,1695 ha, obręb Cisy, gm. Malbork, zabudowaną częścią budynku gospodarczego o powierzchni zab. 93 m2 dla której Sąd Rejonowy w Malborku prowadzi księgę wieczystą nr GD1M/00019971/2 – cena wywoławcza: 15 600,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy sześćset złotych 00/100);
3. udział 1/2 w prawie własności lokalu mieszkalnego nr 1, położonego w budynku Cisy nr 28A, o powierzchni 93,3 m2 dla którego Sąd Rejonowy w Malborku prowadzi księgę wieczystą nr GD1M/00020931/0 wraz z udziałem 660/1000 części w nieruchomości wspólnej, którą stanowi grunt – działka nr 3/4 o powierzchni 0,0441 ha, obręb Cisy, gmina Malbork dla której Sąd Rejonowy w Malborku prowadzi księgę wieczystą nr GD1M/00020930/3, wraz z częściami budynku i urządzeniami, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali – cena wywoławcza: 20 000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych 00/100).
Oferty należy składać w terminie do dnia 25 czerwca 2021 roku do godz. 15.00 na adres Biura syndyka Agnieszki Holender, ul. Struga 16 lok. 116, 80-116 Gdańsk.
Otwarcie ofert nastąpi na posiedzeniu jawnym w dniu 28 czerwca 2021 roku w biurze syndyka Agnieszki Holender, ul. Struga 16 lok. 116, 80-116 Gdańsk
Regulamin przetargu, opis i oszacowanie nieruchomości dostępne są do wglądu w sekretariacie w biurze syndyka mieszczącym się w Gdańsku przy ul. Struga 16, lok. 116, po uprzednim ustaleniu terminu – nr telefonu: 572-320-737, adres e-mail: bi**o@s*******.pl.

Cena: 45 600 zł brutto
Dodano: 11 czerwca 2021
Kategoria:
Autor: Admin Syndyk
Województwo:
Lokalizacja: Laskowice
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]