Syndyk sprzeda nieruchomości przy ul. Paderewskiego 10, 10A i 12

Opis:

Syndyk masy upadłości w postępowaniu upadłościowym Dorbud S.A. w upadłości z siedzibą w Kielcach ogłasza przetarg na łączne zbycie:
a) prawa własności nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Dorbud położonej przy ul. Paderewskiego 10 w Kielcach, woj. świętokrzyskim, objętej KW nr KI1L/00105087/6, oznaczonej jako działka ewid. o nr 515 z obrębu 0016 o łącznej pow. 615 m2. Zabudowa nieruchomości to budynek usługowo-biurowy (kamienica) w zabudowie zwartej wzniesiona w 1920 r. Budynek wchodzi w skład zabytkowego układu urbanistycznego miasta Kielce, wpisanego do rejestru zabytków województwa świętokrzyskiego pod nr 321 A w dniu 30 lipca 2009 r.
b) prawa własności nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Dorbud położonej przy ul. Paderewskiego 10A w Kielcach, woj. świętokrzyskim, objętej KW nr KI1L/00069306/3, oznaczonej jako działka ewid. o nr 523 z obrębu 0016 o łącznej pow. 160 m2. Zabudowa nieruchomości to oficyna kamienicy w zabudowie zwartej wzniesiona w 1922 r. Budynek znajduje się na obszarze zabytkowego układu urbanistycznego miasta Kielce, wpisanego do rejestru zabytków województwa świętokrzyskiego pod nr 321 A w dniu 30 lipca 2009 r.
c) prawa własności nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Dorbud położonej przy ul. Paderewskiego 12 w Kielcach, woj. świętokrzyskim, objętej KW nr KI1L/00069307/0, oznaczonej jako działka ewid. o nr 513 z obrębu 0016 o łącznej pow. 790 m2. Zabudowa nieruchomości to budynek usługowo-mieszkalnym (kamienica) w zabudowie zwartej wzniesiony w 1924 r. Budynek znajduje się na obszarze zabytkowego układu urbanistycznego miasta Kielce, wpisanego do rejestru zabytków województwa świętokrzyskiego pod nr 321 A w dniu 30 lipca 2009 r.
Cena wywoławcza wynosi 8.824.992,40 zł (osiem milionów osiemset dwadzieścia cztery tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt dwa złote i 40/100) netto – sprzedaż korzysta ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem VAT.
Zainteresowani powinni składać oferty w terminie do dnia 10 stycznia 2022 roku w Kancelarii Notarialnej Notariusza Pawła Ziemiańczyka: ul. Nowowiejska 10 lok. 2, 00-653 Warszawa lub przesłać je na adres tej Kancelarii Notarialnej listami poleconymi (decyduje data wpływu oferty do Kancelarii Notarialnej).
Oferta powinna zawierać m.in. dowód wpłaty wadium w wysokości 880.000,00 zł (słownie: osiemset osiemdziesiąt tysięcy złotych) na rachunek masy upadłości DORBUD S.A. w upadłości o nr: 16 1750*******000 0000 0110 9707 (BNP Paribas Bank Polska S.A.).
Otwarcie ofert nastąpi na posiedzeniu jawnym w Sądzie Rejonowym w Kielcach, V Wydział Gospodarczy Sekcja ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych, ul. Warszawska 44, 25-312 Kielce w dniu 12 stycznia 2022 roku o godz. 11:00, w sali nr XXV.
Operaty szacunkowe wartości praw do ww. nieruchomości z maja 2020 r. (opracowania nr 164/2020, 163/2020 i 165/2020) są dostępne w formie skanów przesyłanych za pośrednictwem poczty e-mail lub usługi „Dropbox” na wniosek skierowany na adres e-mail kancelarii Syndyka: „kancelaria@saltarski.com”, a także do wglądu w Sądzie Rejonowym w Kielcach, V Wydział Gospodarczy Sekcja ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych, ul. Warszawska 44, 25-312 Kielce w aktach postępowania upadłościowego DORBUD S.A. w upadłości prowadzonego pod sygn. akt: V GUp 84/20. Wyciągi z Operatów szacunkowych nieruchomości oraz szczegółowe warunki przetargu dostępne do pobrania na stronie internetowej www.saltarski .com.
Sprzedaż dokonana w postępowaniu upadłościowym ma skutki sprzedaży egzekucyjnej (art. 313 Prawa upadłościowego).
Koszty zawarcia umów przewidzianych warunkami niniejszego przetargu ponosi w całości wygrywający oferent (kupujący).
Wszelkie zapytania o przedmiot i warunki przetargu przyjmowane są za pośrednictwem e-mail: kancelaria@saltarski.com.
Zapraszam do udziału w przetargu
Syndyk Tycjan Saltarski

Cena: 8 824 992 zł netto
Dodano: 24 listopada 2021
Kategoria:
Autor: Admin Syndyk
Województwo:
Lokalizacja: Kielce
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]