Syndyk sprzeda nieruchomości Rossosz, ruchomości

Opis:

Syndyk Masy Upadłości Anny Śmiech prowadzącej działalność gospodarczą pod nazwą KOMODUS Śmiech Anna ogłasza przetarg na sprzedaż nieruchomości i ruchomości wchodzących w skład masy upadłości

1. nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym wraz z zabudową produkcyjno-gospodarczą, dz. nr 37, poł. w Rossoszu, gm. Łęczna, pow. 3,42 ha, KW nr LU1I/00112211/8 za cenę- 607 426 zł (słownie złotych: sześćset siedem tysięcy czterysta dwadzieścia sześć),

2. nieruchomość gruntowa niezabudowana, dz. nr 1, poł. w Rossoszu, gm. Łęczna, pow. 2,96 ha, KW nr LU1S/00038060/0 za cenę- 567 432 zł (słownie złotych: pięćset sześćdziesiąt siedem tysięcy czterysta trzydzieści dwa),

3. nieruchomość gruntowa niezabudowana, dz. nr 5, poł. w Rossoszu, gm. Łęczna, pow. 0,64 ha, KW nr LU1S/00026781/2 za cenę- 80 736 zł (słownie złotych: osiemdziesiąt tysięcy siedemset trzydzieści sześć),

4. nieruchomość gruntowa niezabudowana, dz. nr 61, poł. w Rossoszu, gm. Łęczna, pow. 0,80 ha, KW nr LU1S/00038063/1 za cenę 28 960 zł (słownie złotych: dwadzieścia osiem tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt),

5. nieruchomość gruntowa niezabudowana, dz. nr 88, poł. w Rossoszu, gm. Łęczna, pow. 1,63 ha, KW nr LU1S/00038063/1 za cenę 21 450 zł (słownie złotych: dwadzieścia jeden tysięcy czterysta pięćdziesiąt),

6. nieruchomość gruntowa niezabudowana, dz. nr 89, poł. w Rossoszu, gm. Łęczna, pow. 0,34 ha, KW nr LU1S/00038063/1 za cenę 9 724 zł (słownie złotych: dziewięć tysięcy siedemset dwadzieścia cztery).

Wadium dla nieruchomości opisanych w pkt 1-6 wynosi: 1- 60 742 zł; 2- 56 743 zł; 3- 8 073 zł; 4- 2 896 zł; 5- 2 145 zł; 6- 972 zł.

Wadium musi wpłynąć na rachunek bankowy w Banku Pekao SA I o/Lublin nr Bank Pekao SA I o/Lublin 87 1240 1503 1111 0011 0724 1327 do dnia 8.02.2022 r. Za datę wpływu przyjmuje się datę uznania kwoty na rachunku. Wadium wpłacone przez oferenta, którego oferta została wybrana, zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia. W przypadku nie dojścia do zawarcia umowy sprzedaży z przyczyn leżących po stronie oferenta, którego oferta została wybrana, wpłacone przez niego wadium nie podlega zwrotowi i zostanie włączone do funduszów masy upadłości. Wadium wpłacone przez oferenta, którego oferta nie została wybrana, podlega zwrotowi. Oferty nabycia przedmiotu należy składać z podaniem nazwy oferenta, z zaproponowaną ceną w zamkniętej, nieprzezroczystej kopercie, która winna być umieszczona również w nieprzezroczystej zamkniętej większej kopercie na adres: Syndyk Masy Upadłości ul. Budowlana 50 lok 205 „Przetarg- nie otwierać IX GUp 246/21”. Oferty nabycia należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10.02.2022 r. do godziny 10.00. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 10.02.2022 r. o godz. 10.30. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej www.doradcarestrukturyzacyjny.net oraz w biurze Syndyka przy ul. Budowlanej 50 lok 205, 20-469 Lublin Syndykowi zastrzega się prawo do: swobodnego wyboru oferty, unieważnienia przetargu w całości lub części bez podania przyczyny. Więcej informacji można uzyskać pod nr tel. 693 466 323 w godzinach 10-16.

Cena: 1 zł brutto
Dodano: 11 stycznia 2022
Kategoria:
Autor: Admin Syndyk
Województwo:
Lokalizacja: Lublin
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]