Syndyk sprzeda nieruchomości Stare Juchy

Opis:

Syndyk masy upadłości Zofii Wojtczak (sygnatura akt: IX GUp 172/21 „of”) sprzeda
z wolnej ręki w drodze wyboru najkorzystniejszej oferty:

I. udziału w wysokości 1/16 w prawie własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej,
w skład której wchodzi działka nr 27/3 (działka drogowa) o powierzchni
0,0361 ha, położona w obrębie Liski, gmina Stare Juchy, powiat ełcki, woj.
warmińsko-mazurskie, objętej księgą wieczystą o nr OL1E/00049819/2, ujętej
w spisie inwentarza pod nr 3, za cenę nie niższą niż 288,00 zł netto (słownie:
dwieście osiemdziesiąt osiem 00/100 złotych netto);

II. udziału w wysokości 1/2 w prawie własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej,
stanowiącej działkę nr 27/5 o powierzchni 0,1000 ha, położona
w obrębie Liski, gmina Stare Juchy, powiat ełcki, woj. warmińsko-mazurskie,
objętej księgą wieczystą o nr OL1E/00053046/3, ujętej w spisie inwentarza pod
nr 4, za cenę nie niższą niż 17.000,00 zł netto (słownie: siedemnaście tysięcy
00/100 złotych netto).

Sędzia-Komisarz postanowieniem z dnia 22 października 2021 roku zatwierdził
warunki sprzedaży.
Oferty należy składać w terminie do dnia 6 grudnia 2021 roku (decyduje data
wpływu oferty do biura syndyka) poprzez przesłanie ich listem poleconym do biura
syndyka (adres: Robert Kosmal, ul. Wiktorska 67/1, 02-582 Warszawa), osobiste
dostarczenie do kancelarii syndyka (adres: ul. Wiktorska 67/1, 02-582 Warszawa)
lub za pomocą wiadomości e-mail (adres zostanie podany w wiadomości).
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 7 grudnia 2021 roku, o godz. 10.00.
Oferta powinna zawierać m.in. dokładne oznaczenie oferenta, dokładne oznaczenie
przedmiotu oferty, oferowaną cenę (również słownie), wyraźną akceptację
wszystkich warunków sprzedaży (regulaminu sprzedaży) oraz czytelny podpis
oferenta.
W sprawie dodatkowych informacji prosimy o kontakt pod numerem telefonu:
22 11 99 047 lub za pomocą adresu e-mail (adres zostanie podany w wiadomości).

Cena: 17 288 zł netto
Dodano: 19 listopada 2021
Kategoria:
Autor: Admin Syndyk
Województwo:
Lokalizacja: położona w obrębie Liski
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]