Syndyk sprzeda nieruchomości w Poznaniu

Opis:

Syndyk masy upadłości zmarłego Czesława Maryniaka prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Czesław Maryniak „ACM MARI CAR” „ACM” „AHD” z siedzibą w Poznaniu (sygn. akt XI GUp 76/17), zaprasza do składania ofert w trybie sprzedaży z wolnej ręki na sprzedaż nieruchomości:

1. zabudowanej budynkiem usługowym, położonej w miejscowości Poznań, przy ul. Dmowskiego 121, dz. nr 22/1 oraz 22/2, dla której Sąd Rejonowy Poznań – Stare Miasto w Poznaniu prowadzi księgę wieczystą nr PO1P/00007942/8, za cenę najwyższą możliwą do uzyskania, nie niższą jednak niż 1.824.750,00 zł netto (słownie: milion osiemset dwadzieścia cztery tysiące siedemset pięćdziesiąt złotych 00/100 netto);
2. niezabudowanej, położonej w miejscowości Poznań, przy ul. Dmowskiego 121, dz. nr 7, 8, 9/1 oraz 9/2, dla której Sąd Rejonowy Poznań – Stare Miasto w Poznaniu prowadzi księgę wieczystą nr PO1P/00006241/7, za cenę najwyższą możliwą do uzyskania, nie niższą jednak niż 430.500,00 zł netto (słownie: czterysta trzydzieści tysięcy pięćset złotych 00/100 netto);
z tym zastrzeżeniem, że ww. nieruchomości z punktu 1 i 2 mogą być sprzedane tylko łącznie.
3. niezabudowanej, położonej w miejscowości Poznań, u zbiegu ulic Głogowskiej nr 162 i Górczyńskiej, dz. nr 4, dz. nr 191/2, 194/2, dla której Sąd Rejonowy Poznań – Stare Miasto w Poznaniu prowadzi księgę wieczystą nr PO1P/00244153/3, za cenę najwyższą możliwą do uzyskania, nie niższą jednak niż 858.700,00 zł netto (słownie: osiemset pięćdziesiąt osiem tysięcy siedemset złotych 00/100 netto).

Wszelkie informacje dot. przedmiotu sprzedaży udzielane są w kancelarii syndyka przy ul. Mickiewicza 19/7 w Poznaniu

tel. 61 847-69-39

Oferty spełniające wymagania określone w regulaminie sprzedaży należy składać w Kancelarii Syndyka w Poznaniu przy ul. Mickiewicza 19/7, 60-833 Poznań, najpóźniej w terminie do dnia 28 maja 2021 r., do godz. 14:00 ostatniego dnia składania ofert – liczy się data i godzina wpływu oferty do Kancelarii Syndyka.

Syndyk masy upadłości zastrzega sobie swobodę w wyborze ofert i prawo odstąpienia od sprzedaży w każdym czasie bez podania przyczyny

Cena: 858 700 zł brutto
Dodano: 21 kwietnia 2021
Kategoria:
Autor: Admin Syndyk
Województwo:
Lokalizacja: Poznań
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]