Syndyk sprzeda niezabudowaną nieruchomość w Borszowicach

Opis:

Syndyk Masy Upadłości w postępowaniu upadłościowym Marcina Poniedziałka – osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt V GUp 268/20, ogłasza sprzedaż z wolnej ręki wchodzącego w skład masy upadłości prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej jako działka o nr ewid. 97 o powierzchni 0,2000 ha, położonej w miejscowości Borszowice, w gminie Sędziszów – obszar wiejski (obręb 0004), w powiecie jędrzejowskim, w województwie świętokrzyskim, dla której Sąd Rejonowy w Jędrzejowie, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KI1J/00047342/5. Działka ma kształt długiego i wąskiego prostokąta, jest lekko pofałdowana, porośnięta lasem i ma dostęp do drogi publicznej. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, nieruchomość znajduje się na obszarze oznaczonym symbolem „ZL” – tereny lasów.
Cena wywoławcza Przedmiotu sprzedaży wynosi 4.860,00 zł (słownie: cztery tysiące osiemset sześćdziesiąt złotych).
Oferty należy składać w terminie do dnia 11 października 2021 roku na adres Kancelarii Syndyka Tycjana Saltarskiego – Al. Komisji Edukacji Narodowej 55 lok. 27, 02-797 Warszawa. Decydująca jest data wpływu oferty do wskazanej w ogłoszeniu Kancelarii Syndyka. Oferta, która wpłynęła po terminie nie będzie rozpatrywana.
Oferta wraz z wymaganymi dokumentami powinna być umieszczona w zamkniętej kopercie, którą należy umieścić w drugiej, większej kopercie. Każda z tych kopert powinna być zaadresowana do wskazanej w ogłoszeniu Kancelarii Syndyka (Kancelaria Doradcy Restrukturyzacyjnego Tycjana Saltarskiego, Al. Komisji Edukacji Narodowej 55 lok. 27, 02-797 Warszawa) wraz z podaniem sygnatury akt V GUp 268/20 oraz dopiskiem: „NIE OTWIERAĆ – OFERTA NA ZAKUP NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ” w postępowaniu upadłościowym Marcina Poniedziałka w sprawie V GUp 268/20” i zawierać dokładne oznaczenie składającego ofertę.
Warunkiem złożenia skutecznej oferty jest wpłacenie wadium w wysokości 486,00 zł (słownie: czterysta osiemdziesiąt sześć złotych) najpóźniej w dniu poprzedzającym termin składania ofert (poprzez wpłatę wadium rozumie się wyłącznie uznanie rachunku bankowego masy upadłości Marcina Poniedziałka kwotą wskazaną powyżej najpóźniej do końca wskazanego dnia). Wadium należy wpłacić wyłącznie przelewem na rachunek bankowy masy upadłości Marcina Poniedziałka o nr 32 1050*******000 0092 8041 3791 z dopiskiem „Wadium – sygn. akt V GUp 268/20 – nieruchomość gruntowa”.
Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi w Kancelarii Syndyka Tycjana Saltarskiego przy Al. Komisji Edukacji Narodowej 55 lok. 27, 02-797 Warszawa, w dniu 12 października 2021 roku o godzinie 11:00. Oferty będą otwierane i rozpoznawane przez syndyka masy upadłości ustanowionego w postępowaniu upadłościowym Marcina Poniedziałka lub upoważnioną przez niego osobę. Jeśli zostanie złożona więcej niż jedna oferta spełniająca warunki formalne, Syndyk wyznaczy termin aukcji, która zostanie przeprowadzona wyłącznie w formie zdalnej za pośrednictwem programu Microsoft Teams, wśród oferentów, których oferty nie zostały odrzucone.
Szczegółowa charakterystyka Przedmiotu sprzedaży została wyrażona w Operacie szacunkowym z dnia 5 lutego 2021 roku, sporządzonym przez biegłego rzeczoznawcę Tadeusza Jaszewskiego, który jest udostępniony do wglądu w kancelarii Syndyka Tycjana Saltarskiego – Al. Komisji Edukacji Narodowej 55 lok. 27, 02-797 Warszawa w godz. 8.00-16.00 oraz w aktach sprawy sygn. akt: V GUp 268/20 w czytelni Sądu Rejonowego w Kielcach, V Wydział Gospodarczy Sekcja ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych, ul. Warszawska 44, 25-312 Kielce. Wyciąg z operatu szacunkowego nieruchomości oraz regulamin sprzedaży są dostępne do pobrania na stronie internetowej Syndyka www. saltarski .com w zakładce Przetargi/ Nieruchomości.
Wszelkiego rodzaju zapytania o przedmiot i warunki sprzedaży przyjmowane są drogą elektroniczną za pośrednictwem e-mail: kancelaria(małpa)saltarski.com.
Wszelkie koszty, podatki i opłaty związane z zawarciem umowy sprzedaży ponosi nabywca.
Przez wzgląd na osobę nabywcy, w odniesieniu do Przedmiotu sprzedaży może mieć zastosowanie ustawa w z dnia 11 kwietnia 2003 roku o kształtowaniu ustroju rolnego (tekst jednolity z dnia 16 września 2020 roku – Dz.U. z 2020 r. poz. 1655) w szczególności art. 3 ust. 4 wskazanej ustawy, kreujący uprawnienie do prawa pierwokupu przysługujące z mocy ustawy Krajowemu Ośrodkowi Wsparcia Rolnictwa działającemu na rzecz Skarbu Państwa.
Sprzedaż nieruchomości Upadłego ma skutki sprzedaży egzekucyjnej (art. 313 Prawa upadłościowego). Nabywcy nie przysługują jakiekolwiek roszczenia z tytułu rękojmi – wyłączenie odpowiedzialności z tytułu rękojmi.
Zapraszam do udziału w sprzedaży
Syndyk Tycjan Saltarski

Cena: 4 860 zł brutto
Dodano: 27 września 2021
Kategoria:
Autor: Admin Syndyk
Województwo:
Lokalizacja: Borszowice
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]