Syndyk sprzeda niezabudowane działki w Borkowie

Opis:

Syndyk masy upadłości w postępowaniu upadłościowym DORBUD S.A. w upadłości z siedzibą w Kielcach ogłasza przetarg (aukcje), przedmiotem którego jest łączne zbycie:
a) prawa własności nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Dorbud położonej w miejscowości Borków, gminie Daleszyce, powiecie kieleckim, objętej księgą wieczystą nr KI1L/00051854/0, stanowiącej działki ewidencyjne o nr 157*********16, 157*********18 oraz 157/19 z obrębu 0001, o łącznej powierzchni 4.000 m2;
b) prawa własności nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Dorbud położonej w miejscowości Borków, gminie Daleszyce, powiecie kieleckim, objętej księgą wieczystą nr KI1L/00051860/5, stanowiącej działkę ewidencyjną o nr 157/20 z obrębu 0001, o powierzchni 1.100 m2;
c) prawa własności nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Dorbud położonej w miejscowości Borków, gminie Daleszyce, powiecie kieleckim, objętej księgą wieczystą nr KI1L/00051862/9, stanowiącej działkę ewidencyjną o nr 157/21 z obrębu 0001, o powierzchni 900 m2;
d) prawa własności nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Dorbud położonej w miejscowości Borków, gminie Daleszyce, powiecie kieleckim, objętej księgą wieczystą nr KI1L/00051861/2, stanowiącej działkę ewidencyjną o nr 157/22 z obrębu 0001, o powierzchni 1.200 m2;
e) prawa własności nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Dorbud położonej w miejscowości Borków, gminie Daleszyce, powiecie kieleckim, objętej księgą wieczystą nr KI1L/00051864/3, stanowiącej działki ewidencyjne o nr 157/24 oraz 157/25 z obrębu 0001, o łącznej powierzchni 2.000 m2;
f) prawa własności nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Dorbud położonej w miejscowości Borków, gminie Daleszyce, powiecie kieleckim, objętej księgą wieczystą nr KI1L/00051863/6, stanowiącej działki ewidencyjne o nr 157/33 oraz 157/34 z obrębu 0001, o łącznej powierzchni 1.600 m2.
Cena wywoławcza wynosi 1.226.511,72 zł (słownie: jeden milion dwieście dwadzieścia sześć tysięcy pięćset jedenaście złotych i 72/100) brutto, w tym podatek VAT według stawki 23%.
Zainteresowani powinni składać oferty w terminie do dnia 16 września 2021 roku w Kancelarii Notarialnej Notariusza Pawła Ziemiańczyka: ul. Nowowiejska 10 lok. 2, 00-653 Warszawa lub przesłać je na adres tej Kancelarii Notarialnej listami poleconymi (decyduje data wpływu oferty do Kancelarii Notarialnej). Oferta powinna zawierać m.in. dowód wpłaty wadium w wysokości 120.000,00 zł (słownie: sto dwadzieścia tysięcy złotych i 00/100) na rachunek masy upadłości DORBUD S.A. w upadłości o nr: 16 1750*******000 0000 0110 9707 (BNP Paribas Bank Polska S.A.).
Otwarcie ofert nastąpi na posiedzeniu jawnym w Sądzie Rejonowym w Kielcach, V Wydział Gospodarczy Sekcja ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych, ul. Warszawska 44, 25-312 Kielce w dniu 20 września 2021 roku o godz. 10:00, w sali nr XXV.
Operat szacunkowy wartości praw do ww. nieruchomości z maja 2020 r. (opracowanie nr 161/2020), dostępny jest w formie skanu przesyłanego za pośrednictwem poczty e-mail lub usługi „Dropbox” na wniosek skierowany na adres e-mail kancelarii Syndyka: „kancelaria(małpa)saltarski.com”, a także do wglądu w Sądzie Rejonowym w Kielcach, V Wydział Gospodarczy Sekcja ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych, ul. Warszawska 44, 25-312 Kielce w aktach postępowania upadłościowego DORBUD S.A. w upadłości prowadzonego pod sygn. akt: V GUp 84/20. Wyciąg z Operatu szacunkowego nieruchomości oraz szczegółowe warunki przetargu dostępne do pobrania na stronie internetowej www.saltarski.com.
Sprzedaż dokonana w postępowaniu upadłościowym ma skutki sprzedaży egzekucyjnej (art. 313 Prawa upadłościowego).
Koszty zawarcia umów przewidzianych warunkami niniejszego przetargu ponosi w całości wygrywający oferent (kupujący).
Wszelkie zapytania o przedmiot i warunki przetargu przyjmowane są za pośrednictwem e-mail: kancelaria(małpa)saltarski.com.
Zapraszam do udziału w przetargu
Syndyk Tycjan Saltarski

Cena: 1 226 511 zł brutto
Dodano: 20 sierpnia 2021
Kategoria:
Autor: Admin Syndyk
Województwo:
Lokalizacja: Borków
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]