Syndyk sprzeda Nissan Primera 2005

Opis:

Syndyk masy upadłości sprzeda samochód Nissan Primera 1.9 DCI , rok prod. 2005 za cenę nie niższą niż 3500,00 zł (słownie: trzy tysiące pięćset złotych).

Osoby zainteresowane nabyciem winne składać oferty z zaproponowaną ceną nie niższą niż podana w ogłoszeniu za pośrednictwem Poczty Polskiej- list polecony na adres Kancelarii Syndyka Kingi Gryndy-Kijanki, ul. Żwirki i Wigury 6/14 lok. 227 do dnia 31.08.2021 r. Na kopercie należy dopisać „oferta Nissan Primera, sygn. akt VIII GUp 80/21”. Decyduje data wpływu oferty do biura syndyka. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 02.09.2021 roku o godz. 12.00 w biurze syndyka.

Samochód można obejrzeć w miejscowości Lipnik (Janów).

W sytuacji złożenia ofert przez kilku oferentów decydujące kryterium na najwyższa zaoferowana cena.

Oferta zakupu powinna zawierać dokładne oznaczenie oferenta: imię i nazwisko lub wskazanie firmy oferenta, adres korespondencyjny/adres siedziby firmy, kontaktowy numer telefonu i adres e-mail oraz wskazanie proponowanej ceny nabycia, nie niżej niż 3500,00 zł.

Oferty nie spełniające powyższych wymogów, nie będą rozpatrywane.
Oferta, która nie została wybrana, przestaje wiązać oferenta.

Kupujący zobowiązany jest wpłacić cenę najpóźniej w dniu zawarcia umowy sprzedaży na rachunek bankowy masy upadłości wskazany przez syndyka lub gotówką w biurze syndyka. Koszty związane z zawarciem umowy sprzedaży ponosi kupujący.

Wszelkiego rodzaju zapytania przyjmowane są drogą elektroniczną za pośrednictwem e-mail oraz telefonicznie pod nr 57*****21 w godzinach od 10 do 15 od poniedziałku do piątku.

Syndyk zastrzega sobie prawo do odstąpienia od sprzedaży na każdym etapie postępowania bez podania przyczyny.
Sprzedaż dokonywana w postępowaniu upadłościowym ma skutki sprzedaży egzekucyjnej. Przepisy dotyczące sprzedaży dokonywanej w postępowaniu egzekucyjnym uregulowane są w art. 864 i nast. kodeksu postępowania cywilnego.

Cena: 3 500 zł brutto
Dodano: 25 sierpnia 2021
Kategoria:
Autor: Admin Syndyk
Województwo:
Lokalizacja: Lipnik (Janów)
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]