Syndyk sprzeda Ośrodek Wypoczynkowy Gołuń

Opis:

OBWIESZCZENIE SĄDOWE

w sprawie pisemnego ofertowego przetargu na sprzedaż 2 zorganizowanych części przedsiębiorstwa upadłego

Portowe Usługi Socjalne PORTUS spółka z o.o. z siedzibą w Gdańsku

w postępowaniu upadłościowym prowadzonym pod sygn. akt VI GUp 337/21/PD

syndyk masy upadłości Portowe Usługi Socjalne PORTUS spółka z o.o. z siedzibą w Gdańsku, na podstawie art. 320 ustawy z dnia 28.02.2003r. Prawo upadłościowe oraz na warunkach określonych Regulaminem Przetargu zatwierdzonym przez sędziego-komisarza postanowieniem z dnia 31 grudnia 2021r. zapadłym w sprawie VI GUp 337/21/PD

ogłasza pisemny nieograniczony przetarg ofertowy

na sprzedaż:

1. zorganizowanej części przedsiębiorstwa upadłego Portowe Usługi Socjalne PORTUS spółka z o. o. tzw. „ZCP PRZYCHODNIA”

za łączną cenę wywoławczą nie niższą niż kwota 845.362,00 złotych netto (słownie: osiemset czterdzieści pięć tysięcy trzysta sześćdziesiąt dwa złote 00/100) plus ewentualny podatek VAT.

2. zorganizowanej części przedsiębiorstwa upadłego Portowe Usługi Socjalne PORTUS spółka z o. o. tzw. „ZCP OW GOŁUŃ”

za łączną cenę wywoławczą nie niższą niż kwota 1.446.850,00 złotych netto (słownie: jeden milion czterysta czterdzieści sześć tysięcy osiemset pięćdziesiąt złotych 00/100) plus ewentualny podatek VAT.

I. Wyłącza się możliwość odrębnej sprzedaży praw wchodzących w skład poszczególnych zorganizowanych części przedsiębiorstwa upadłego wskazanych w §3 ust I pkt 1 i 2 Regulaminu przetargu;

II. Sprzedaż i nabycie oraz wydanie zorganizowanych części przedsiębiorstwa upadłego nastąpi w takim stanie, w jakim znajduje się ona w dacie sprzedaży.

WARUNKI PRZETARGU

Szczegółowe warunki przetargu określone zostały w Regulaminie Przetargu, który wyłożony został do wglądu osób zaintere­sowanych w kancelarii syndyka w Wejherowie przy ul. Przemysłowej 35A budynek B w dni powszednie w godzinach od 8.00 do 15.00 oraz w Sekretariacie VI Wydziału Gospodarcze­go Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ ul. Piekarnicza 10 w godzinach i dniach urzędowania Sądu. Warunkiem koniecznym przystąpienia do przetargu jest m.in. pisemne oświadczenie o zapoznaniu się i przyjęciu warunków Regulaminu Przetargu.

1. Oferty należy składać do dnia 9 lutego 2022 roku osobiście w biurze podawczym VI Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego Gdańsk Północ w Gdańsku przy ul. Piekarniczej 10, 80-126 Gdańsk bądź za pośrednictwem poczty.

2. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium:

a) w zakresie „ZCP PRZYCHODNIA” w wysokości 85.000,00 zł (słownie: osiemdziesiąt pięć tysięcy złotych 00/100)

b) w zakresie „ZCP OW GOŁUŃ” w wysokości 145.000,00 zł (słownie: sto czterdzieści pięć tysięcy złotych 00/100).

3. Wadium należy wpłacić najpóźniej do dnia następnego po dniu złożenia oferty pod rygorem od­rzucenia oferty. Za termin wpłaty uważany jest termin wpływu wadium na wskazany w §6 ust. 2 REGULAMINU PRZETARGU rachunek bankowy.

4. Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi na posiedzeniu jawnym dnia 14 lutego 2022 roku o godzinie 11:00 w budynku Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku przy ul Pie­karniczej 10, 80-126 Gdańsk w Sali B65.

5. Przedmiot przetargu można oglądać, po uzgodnieniu terminu wizyty pod numerem telefonu 602 281 889 od daty ukazania się ogłoszenia do dnia poprzedzającego ostatni dzień składania ofert.

Cena: 1 446 850 zł netto
Dodano: 7 stycznia 2022
Kategoria:
Autor: Admin Syndyk
Województwo:
Lokalizacja: Kościerzyna
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]