Syndyk sprzeda ośrodki wypoczynkowe Przyjezierze

Opis:

Opis

Syndyk masy upadłości

Doroty Gołaś w upadłości

sygn. akt XIX GUp 337/20

sprzeda

 

w trybie z wolnej ręki

 

1.          PRAWO UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI
położonej w miejscowości Przyjezierze,
oznaczonej jako działka nr 227,
zabudowanej budynkami i budowlami stanowiącymi odrębny od gruntu przedmiot własności,
dla którego to prawa prowadzona jest księga wieczysta BY1M/00017574/4

 

2.          PRAWO WŁASNOŚCI NIERUCHOMOŚCI
położonej w miejscowości Przyjezierze,
oznaczonej jako działka nr 334,
dla której prowadzona jest księga wieczysta BY1M/00021459/3

  • Opis przedmiotu sprzedaży: Dwie działki zabudowane kompleksem budynków m.in. budynków wypoczynkowych/mieszkalnych, gospodarczych oraz administracyjnych stanowiących ośrodek wypoczynkowy usytuowany w sąsiedztwie linii brzegowej Jeziora Ostrowskiego.
  • Tryb sprzedaży: Sprzedaż określona niniejszym obwieszczeniem zostanie przeprowadzona w trybie z wolnej ręki z uwzględnieniem przepisów Prawa upadłościowego.
  • Cena wywoławcza: 1.525.000,00 zł brutto
  • Warunki sprzedaży: Sędzia-Komisarz postanowieniem z dnia 9 lutego 2021 r. zatwierdził warunki sprzedaży określone szczegółowym regulaminem. Pisemny egzemplarz regulaminu zainteresowane podmioty otrzymają wraz z materiałami merytorycznymi dotyczącymi przedmiotu sprzedaży.
  • Termin składania ofert: Oferty należy składać do dnia 20 kwietnia 2021 r. włącznie, osobiście w Kancelarii Syndyka Maksymiliana Wrzesińskiego, ul. Belgijska 11 lok. 5, 02-511 w godz. 10:00-15:00, względnie wysłać ofertę na adres kancelarii listem poleconym w sposób i według zasad określonych regulaminem. OFERTA MUSI ZAWIERAĆ ELEMENTY WSKAZANE W REGULAMINIE SPRZEDAŻY.
  • Wadium: należy wpłacić na rachunek bankowy wskazany treścią regulaminu do dnia 20 kwietnia 2021 r. włącznie wadium w kwocie 152.500,00 zł, przy czym za datę wniesienia wadium uważany będzie dzień jego wpływu na podany rachunek bankowy sprzedającego.
  • Informacje i materiały: Materiały merytoryczne dotyczące nieruchomości będącej przedmiotem sprzedaży oraz szczegółowy regulamin wraz z wzorami wymaganych regulaminem oświadczeń można otrzymać w Kancelarii Syndyka w Warszawie, ul. Belgijska 11 lok. 5, tel.: 22 2035757, e-mail: w godz. 10:00 – 15:00. Nieruchomość będącą przedmiotem sprzedaży można oglądać i lustrować po wcześniejszym uzgodnieniu.
  • Termin otwarcia ofert: W dniu 21 kwietnia 2021 r. o godz. 12:30 w Kancelarii Syndyka Maksymiliana Wrzesińskiego (adres j.w.) syndyk przystąpi do publicznego otwarcia złożonych ofert pisemnych, a następnie w razie konieczności przeprowadzi aukcję ustną, której zasady określa regulamin sprzedaży.
  • Zastrzeżenie: Sprzedający-syndyk zastrzega sobie prawo odwołania, unieważnienia, względnie zamknięcia procedur przetargowo-aukcyjnych bez wyłonienia nabywcy w każdym czasie, również z innych przyczyn niż określonych treścią regulaminu. Prawo to przysługuje również Sędziemu-Komisarzowi nadzorującemu postępowanie upadłościowe masy upadłości, w skład której wchodzi nieruchomość objęta niniejszym regulaminem.
Cena: 1 525 000 zł brutto
Dodano: 23 marca 2021
Kategoria:
Autor: Admin Syndyk
Województwo:
Lokalizacja: Przyjezierze
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]