Syndyk sprzeda pakiet 95 udziałów spółki ZINGER Sp. z o.o. z siedzibą w miejscowości Ługwałd

Opis:
Syndyk Masy Upadłości w postępowaniu upadłościowym Doroty Mendrzejewskiej – osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej ogłasza sprzedaż w trybie z wolnej ręki wchodzącego w skład masy upadłości pakietu 95 udziałów spółki ZINGER Sp. z o.o. w siedzibą w miejscowości Ługwałd (nr KRS: 0000573814), za cenę nie niższą niż 1,00 zł. Przedmiotowe udziały stanowią 95% kapitału podstawowego spółki.
Wszelkiego rodzaju zapytania o przedmiot i tryb sprzedaży przyjmowane są drogą elektroniczną za pośrednictwem e-mail: kancelaria@saltarski.com.
Osoby zainteresowane nabyciem udziałów w ww. Spółce winny składać oferty w Kancelarii Syndyka Tycjana Saltarskiego: Al. Komisji Edukacji Narodowej 55 lok. 27, 02-797 Warszawa lub przesłać je listami poleconymi na ww. adres Kancelarii Syndyka w terminie do dnia 07 czerwca 2021 roku (decyduje data wpływu oferty do Kancelarii Syndyka). Oferty przyjmowane są również w skanie za pośrednictwem e-mail: oferty@saltarski.com.
Oferta zakupu powinna zawierać:
• dokładne oznaczenie oferenta – imię i nazwisko lub wskazanie firmy oferenta, w przypadku osoby fizycznej adres zamieszkania i numer PESEL, a w przypadku firmy adres rejestrowy oferenta, formę prawną oferenta oraz numeru KRS/ NIP (w zależności od formy prawnej oferenta),
• kontaktowy numer telefonu i e-mail,
• dokładne oznaczenie przedmiotu oferty,
• oferowaną cenę nabycia,
• nazwę postępowania upadłościowego, w skład którego wchodzi przedmiot oferty,
• podpis osoby fizycznej będącej oferentem lub podpisy osób upoważnionych do reprezentacji oferenta nie będącego osobą fizyczną.
W przypadku otrzymania przez Syndyka w terminie, o którym mowa powyżej, więcej niż jednej oferty na nabycie udziałów, a nadto dane oferty będą co najmniej równe cenie minimalnej, Syndyk przeprowadzi aukcję na sprzedaż udziałów, powiadamiając uprzednio (mailem, faksem lub pismem) oferentów, którzy złożyli oferty równe co najmniej cenie minimalnej o terminie i miejscu aukcji.
Operat szacunkowy wartości 95 udziałów spółki ZINGER Sp. z o.o. z dnia 01 grudnia 2020 roku, sporządzony przez biegłego sądowego mgr Andrzeja Jakubaszka, może zostać udostępniony do wglądu zainteresowanym w formie elektronicznej – po uprzednim zgłoszeniu wniosku o jego udostępnienie na adres e-mail: kancelaria@saltarski.com.
Zawarcie umowy sprzedaży możliwe będzie po uprzednim uiszczeniu przez oferenta na rachunek bankowy masy upadłości całości ceny sprzedaży.
Koszty zawarcia umowy ponosi w całości kupujący.
Zapraszam do udziału w sprzedaży
Syndyk Tycjan Saltarski
Cena: 1 zł brutto
Dodano: 22 czerwca 2021
Kategoria:
Autor: Admin Syndyk
Województwo:
Lokalizacja: Olsztyn
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]