Syndyk sprzeda pakiet należności

Opis:

Syndyk masy upadłości zaprasza do składania ofert na zakup pakietu należności o wartości nominalnej 181 651,72 zł wchodzących w skład masy upadłości, za najwyższą oferowaną cenę. Brak ceny minimalnej oferty.

W skład pakietu należności wchodzą:

  • Należność sporna wobec Spółki Akcyjnej z tytułu kaucji gwarancyjnej zgodnie z umową o wartości nominalnej 18 366,38 zł. Według potwierdzenia salda otrzymanego przez dłużnika należność w kwocie 12 856,46 zł jest wymagalna (30.11.2019 r.), termin płatności pozostałej kwoty 5 509,92 zł przypada na 31.12.2025 r. Dłużnik odmówił zapłaty, wniesiono o zawezwanie do próby ugodowej.

 

  • Należność sporna wobec Spółki Akcyjnej dotycząca umowy na prace budowlane, wynikająca z faktur VAT o wartości nominalnej 163 285,34 zł z datą wymagalności na dzień 20.06.2019 r.

Należność nieuznana w całości przez dłużnika. W odpowiedzi na wezwanie do zapłaty syndyka, dłużnik wyjaśnił pismem, iż faktury zostały wystawione 9 miesięcy po odstąpieniu od umowy. Brak protokołu odbioru robót budowlanych.

 

Istnieje możliwość udostępnienia dokumentacji do wglądu.

Szczegółowych informacji udziela syndyk pod nr tel. 601 627 391 oraz e-mail: m.figura@grantfinance.pl

 

Ofertę na zakup należności należy przesyłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail syndyka do dnia 9 listopada 2021 r.

Zatwierdzenie wyboru oferty wymaga postanowienia sędziego komisarza.

 

Warunki sprzedaży:

a) Oferta powinna zawierać oznaczenie oferenta (imię i nazwisko lub nazwę, adres, telefon kontaktowy), wskazanie pakietu należności, której oferta dotyczy oraz cenę,

b) W przypadku otrzymania co najmniej dwóch ofert, syndyk może przeprowadzić aukcję (w formie elektronicznej) pomiędzy oferentami proponującymi najwyższe ceny, przy zastrzeżeniu że cena wywołania będzie odpowiadała najwyższej cenie ofertowej wynikającej z wyłonionych ofert. Ewentualna aukcja zostanie przeprowadzona w dniu 10.11.2021 r. o godzinie 10:00,

c) Wszelkie koszty, podatki i opłaty związane z zawarciem umowy ponosi w całości nabywca,

d) Nabywca zobowiązany jest do wpłaty pełnej ceny przed zawarciem umowy,

e) Syndyk zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyny na każdym etapie, nawet po dokonaniu wyboru oferty,

f) Stosownie do art. 313 ust. 1 Ustawy Prawo upadłościowe sprzedaż dokonana w postępowaniu upadłościowym ma skutki sprzedaży egzekucyjnej. Kupującemu nie przysługuje prawo do reklamacji i rękojmi.

Cena: 1 zł brutto
Dodano: 26 października 2021
Województwo:
Lokalizacja:
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]