Syndyk sprzeda pakiet należności

Opis:

Syndyk masy upadłości zaprasza do składania ofert na zakup pakietu należności o wartości nominalnej 1 611 558,54 UAH oraz 124 384,58 EUR (około 790 tyś. PLN) wchodzących w skład masy upadłości, za najwyższą oferowaną cenę. Brak ceny minimalnej oferty.

W skład pakietu należności wchodzą:

1) Należność wobec Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą na Ukrainie z tytułu rozliczeń handlowych o wartości nominalnej 124 384,58 EUR, termin wymagalności 13.07.2011.

2) Należność wobec obywatela Ukrainy wynikająca z wyroku w imieniu Ukrainy z dnia 25.07.2012 sygn. akt 2035/757/2012 o wartości nominalnej 563 490,11 UAH z datą wymagalności na dzień 31.03.2011 r.

3) Należność wobec obywatela Ukrainy wynikająca z wyroku w imieniu Ukrainy z dnia 09.06.2015 r. sygn. akt 646/10400/13 o wartości nominalnej 1 048 068,43 UAH z datą wymagalności na dzień 09.06.2015 r.

Istnieje możliwość udostępnienia dokumentów do wglądu.

Szczegółowych informacji udziela syndyk pod nr tel. 601 627 391 oraz e-mail: m.figura@grantfinance.pl

Ofertę na zakup należności należy przesyłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail syndyka do dnia 26 kwietnia 2022 r.

Zatwierdzenie wyboru oferty wymaga postanowienia sędziego komisarza.

Warunki sprzedaży:

a) Oferta powinna zawierać oznaczenie oferenta (imię i nazwisko lub nazwę, adres, telefon kontaktowy), wskazanie pakietu należności, której oferta dotyczy oraz cenę,

b) W przypadku otrzymania co najmniej dwóch ofert, syndyk może przeprowadzić aukcję (w formie elektronicznej) pomiędzy oferentami proponującymi najwyższe ceny, przy zastrzeżeniu że cena wywołania będzie odpowiadała najwyższej cenie ofertowej wynikającej z wyłonionych ofert. Ewentualna aukcja zostanie przeprowadzona w dniu 26.04.2022 r. o godzinie 10:00,

c) Wszelkie koszty, podatki i opłaty związane z zawarciem umowy ponosi w całości nabywca,

d) Nabywca zobowiązany jest do wpłaty pełnej ceny przed zawarciem umowy,

e) Syndyk zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyny na każdym etapie, nawet po dokonaniu wyboru oferty,

f) Stosownie do art. 313 ust. 1 Ustawy Prawo upadłościowe sprzedaż dokonana w postępowaniu upadłościowym ma skutki sprzedaży egzekucyjnej. Kupującemu nie przysługuje prawo do reklamacji i rękojmi.

Cena: 0 zł brutto
Dodano: 18 stycznia 2022
Województwo:
Lokalizacja:
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]