Syndyk sprzeda pakiet należności

Opis:

Syndyk masy upadłości ARS Retail Solutions spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa w upadłości z siedzibą w Warszawie sprzeda w ramach postępowania upadłościowego toczącego się przed Sądem Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XVIII Wydział Gospodarczy ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych (sygn. akt XVIII GUp 1043/19) w trybie z wolnej ręki pakiet należności wchodzących w skład masy upadłości o wartości nominalnej 5.233.506,86 zł (załącznik nr 1) za łączną kwotę nie niższą niż 124.750,00 zł.
Zainteresowani winni składać oferty pisemnie w terminie przesyłając je na adres Syndyk Małgorzata Jarosińska, ul. Ludna 9 , 00-413 (decyduje data wpływu nie zaś data nadania) bądź skanem na adres e-mail : a.rejdych@jarosinski.com do dnia 7 maja 2021 r.
Oferta winna zawierać dopisek, iż dotyczy postępowania o sygn. akt XVIII GUp 1043/19, pełne dane oferenta oraz proponowaną kwotę nabycia.
W przypadku zainteresowania nabyciem pakietu wierzytelności, przy co najmniej równej cenie minimalnej, syndyk ma prawo wyboru oferty.
Kupujący zobowiązany będzie do zapłaty ceny przed zawarciem umowy przelewu wierzytelności.
Wszelkie koszty związane z zawarciem umowy będą obciążały kupującego.

Cena: 124 750 zł brutto
Dodano: 14 kwietnia 2021
Kategoria:
Autor: Admin Syndyk
Województwo:
Lokalizacja: Warszawa
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]