Syndyk sprzeda pakiet ruchomości do produkcji odzieży roboczej

Opis:

Syndyk Masy Upadłości w postępowaniu upadłościowym Krystyny Swat – osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, prowadzonym przed Sądem Rejonowym w Olsztynie V Wydziałem Gospodarczym Sekcją ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych pod sygnaturą akt V GUp „of” 146/20, ogłasza sprzedaż z wolnej ręki pakietu ruchomości w postaci maszyn, urządzeń i narzędzi do produkcji odzieży roboczej (m.in. maszyn szwalniczych, drukarek do metek i wszywek, automatów do produkcji rękawic) i innych, wchodzących wkład masy upadłości Krystyny Swat.
Zestawienie ruchomości wchodzących w skład pakietu do pobrania na www.saltarski.com.
Cena wywoławcza przedmiotu sprzedaży wynosi łącznie 110.718,00 zł (słownie: sto dziesięć tysięcy siedemset osiemnaście złotych).
Zapytania o przedmiot i warunki sprzedaży oraz możliwość wyznaczenia terminu oględzin ruchomości, przyjmowane są za pośrednictwem e-mail: kancelaria(małpa)saltarski.com.
Oferty należy składać bezpośrednio w Kancelarii Syndyka Tycjana Saltarskiego na adres: Al. Komisji Edukacji Narodowej 55 lok. 27, 02-797 Warszawa lub przesłać je listami poleconymi na ww. adres Kancelarii Syndyka w terminie do dnia 06 października 2021 roku (decyduje data wpływu oferty do Kancelarii Syndyka). Oferty przyjmowane są również w skanie za pośrednictwem e-mail: oferty(małpa)saltarski.com.
Oferta zakupu powinna zawierać:
• dokładne oznaczenie oferenta – imię i nazwisko lub wskazanie firmy oferenta, w przypadku osoby fizycznej adres zamieszkania i numer PESEL, a w przypadku firmy adres rejestrowy oferenta, formę prawną oferenta oraz numeru KRS/REGON/ NIP (w zależności od formy prawnej oferenta),
• kontaktowy numer telefonu i e-mail,
• nazwę postępowania upadłościowego, którego dotyczy oferta,
• dokładne oznaczenie przedmiotu oferty,
• oferowaną cenę nabycia,
• podpis osoby fizycznej będącej oferentem lub podpisy osób upoważnionych do reprezentacji oferenta nie będącego osobą fizyczną na ofercie,
• dowód wpłaty wadium w wysokości 11.071,00 zł (słownie: jedenaście tysięcy siedemdziesiąt jeden złotych). Wadium należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy masy upadłości Krystyny Swat w ING Bank Śląski S.A. o nr 96 1050*******000 0092 8102 2575, z dopiskiem „Wadium – V GUp „of” 146/20 – ruchomości” najpóźniej do dnia stanowiącego ostatni dzień terminu wyznaczonego do składania ofert, przy czym liczy się faktyczny termin uznania kwoty w/w wadium na w/w rachunek bankowy.
Przyjmowane są oferty na nabycie pakietu jak również pojedynczych ruchomości Upadłej.
W przypadku otrzymania przez Syndyka w terminie, o którym mowa powyżej, więcej niż jednej oferty równej co najmniej cenie minimalnej, Syndyk przeprowadzi aukcję. Aukcja zostanie przeprowadzona przy użyciu urządzeń umożliwiających zdalne porozumiewanie się.
Operat szacunkowy ruchomości będzie udostępniany do wglądu wyłącznie w formie elektronicznej – po uprzednim zgłoszeniu wniosku o jego udostępnienie na adres e-mail: kancelaria(małpa)saltarski.com.
Zawarcie umowy sprzedaży nastąpi po dokonaniu zapłaty całej ceny zakupu na rachunek bankowy masy upadłości Krystyny Swat.
Koszty zawarcia umowy sprzedaży ponosi w całości kupujący.
Syndyk zastrzega sobie prawo do odstąpienia od sprzedaży na każdym etapie postępowania bez podania przyczyny.
Sprzedaż dokonywana w postępowaniu upadłościowym ma skutki sprzedaży egzekucyjnej.
Niniejsze ogłoszenie jest wyłącznie informacją handlową i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.

Cena: 110 718 zł netto
Dodano: 7 września 2021
Kategoria:
Autor: Admin Syndyk
Województwo:
Lokalizacja: Olsztyn
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]