Syndyk Sprzeda Pakiet Wierzytelności

Opis:

Syndyk Masy Upadłości
EarthWorks Inwestycje sp. z o.o. w Krakowie w upadłości likwidacyjnej

ogłasza konkurs ofert na sprzedaż pakietu wierzytelności

I. przynależnej od SIAC Construction Ltd z siedzibą w Dublinie (dalej jako SIAC), potwierdzonej wyrokiem Sądu Rejonowego w Tarnowie, V Wydziału Gospodarczego z dnia 15 czerwca 2015 r. (sygn.. akt V GC 890/14), opiewającej na 52.631,15 zł (należność główna), powiększonej o odsetki oraz koszty procesu (3.119,19 zł);
II. wynikającej z faktur nr 1/11/2014EWI oraz 03/01/2015 EWI, opiewających łącznie na 67.724,56 zł należnej od LIBER Sp. z o.o. w Katowicach, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000505424;
III. wynikającej z faktury nr 01/06/2014EWI z dnia 13 czerwca 2014 r., opiewającej na 1.000,00 zł przynależnej od Mariusza Rudek;
IV. wynikającej z faktury nr 01/12/2013EWI z dnia 13 grudnia 2013 r., opiewającej na 2.000,00 zł należnej do Tadeusza Biela, prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą TADEX
V. przynależnej od ABB-FDO Polska Sp. z o.o. w Warszawie (KRS: 0000301953)
z tytułu niezwróconej kaucji należytego wykonania umowy, opiewającej na 381.470,64 zł;
VI. przynależnej od POLIMEX-MOSTOSTAL S.A. w Warszawie, wynikającej z pobranej
i niewymagalnej kaucji usunięcia wad i usterek, opiewającej na kwotę 81.292,56 zł;

Sprzedaż odbywa się bez ceny minimalnej. Powyższe wierzytelności nie są w pełni udokumentowane, mogą być sporne lub mogą nie istnieć.

Pisemne oferty należy składać do dnia 16 marca 2021r. na adres: Kancelaria Syndyka, ul. Stańczyka5/ LU 1, 30-126 Kraków. Na kopercie należy napisać „KONKURS OFERT EWI”.

Syndyk zastrzega dla siebie prawo przeprowadzenia dodatkowych negocjacji cenowych z oferentami. Zastrzega się dla Syndyka prawo unieważnienia konkursu, odstąpienia od konkursu i odstąpienia od sprzedaży na każdym jej etapie bez podania przyczyny oraz bez publicznego zawiadamiania, a także do zmiany ogłoszenia lub zmiany warunków konkursu.

Niniejsze ogłoszenie nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów KC. W związku z udziałem w konkursie, oferentom nie przysługują żadne roszenia do sprzedającego. Zapłata oferowanej ceny winna nastąpić w ciągu 7 dni od dokonania wyboru oferenta.

Oferta winna zawierać:
– oświadczenie, iż nabywca zapoznał się ze stanem zbywanych wierzytelności i nie wnosi do niego zastrzeżeń.
– proponowaną cenę (kwotowo i słownie).
– pełne dane nabywcy, wraz z dokumentami potwierdzającymi zdolność do reprezentacji i złożenia oferty.
– dane kontaktowe, w tym telefon i mail.

Szczegółowo, ze zbywanymi wierzytelnościami zapoznać się można w Biurze Syndyka po wcześniejszym umówieniu: 30-126 Kraków, ul. Stańczyka 5/LU 1, czynne od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 – 15.00. tel: 12-311-44-55, bezpośrednio u Syndyka: 502-078-078

Cena: 39 999 zł brutto
Dodano: 23 lutego 2021
Kategoria:
Autor: Admin Syndyk
Województwo:
Lokalizacja: Kraków
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]