Syndyk sprzeda pakiet wierzytelności

Opis:

Syndyk masy upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt GD1G/GUp-s/276/2022), sprzeda z wolnej ręki pakiet wierzytelności przysługujących Upadłej wobec Good Life Project Sp. z o. o. z siedzibą w Gdańsku (NIP: 5871722271, KRS: 780830).

W skład pakietu wierzytelności wchodzą następujące wierzytelności:

  • należność wynikająca z wyroku zaocznego wydanego przez Sąd Rejonowy w Gdyni z dnia 08 marca 2022 roku (IV P 151/21) zaopatrzonego w klauzulę wykonalności z dnia 02 listopada 2022 roku, z tytułu zwrotu kosztów procesu – 2.700,00 zł,
  • należność wynikająca z wyroku zaocznego wydanego przez Sąd Rejonowy w Gdyni z dnia 12 maja 2022 roku (IV P 150/21), zaopatrzonego w klauzulę wykonalności z dnia 02 listopada 2022 roku, w tym z tytułu zwrotu kosztów procesu – 3.000,00 zł wraz z odsetkami w wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie.

Wierzytelności będą podlegać sprzedaży łącznej.

Na postawie obu wymienionych wyżej tytułów toczyło się postępowanie egzekucyjne przed Komornikiem Sądowym przy Sądzie Rejonowym Gdańsk-Południe w Gdańsku Wojciechem Raduchą (sygn. akt Km 89/23, Km 90/23). Postępowania egzekucyjne zostały umorzone z dniem 31 maja 2023 roku z uwagi na bezskuteczność egzekucji.

Szczegółowe informacje dotyczące sprzedaży oraz regulamin konkursu ofert są udzielane zainteresowanym w zakresie posiadanym przez Syndyka pod adresem e-mail: syndyk@dampc-dowbor.pl oraz numerem telefonu +48 507 758 158.

Oferty należy składać za pośrednictwem e-mail, wysyłając ją na adres: syndyk@dampc-dowbor.pl do dnia 5 października 2023 r. do godz. 23:59 w tytule wskazując: OFERTA PAKIET WIERZYTELNOŚCI – GD1G/GUp-s/276/2022.

Oferta powinna zawierać: dokładne oznaczenie oferenta, adres zamieszkania lub siedziby, telefon kontaktowy, proponowaną cenę zakupu, oświadczenia (o zapoznaniu się ze stanem prawnym, regulaminem sprzedaży, pokryciu ewentualnych opłat związanych z zakupem) oraz własnoręczny podpis.

Cena wywoławcza wynosi 1,00 zł (słownie: jeden złoty zero groszy) za cały pakiet wierzytelności (wszystkie razem). Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi w dniu 6 października 2023 r. o godz. 11:00 w Kancelarii Doradcy Restrukturyzacyjnego.

Nabywca zostanie wybrany na podstawie najwyższej ceny.

Syndyk masy upadłości zastrzega sobie prawo odstąpienia od sprzedaży lub unieważnienia procedury sprzedaży, w każdym czasie bez podania przyczyny.

 

 

Cena: 1 zł brutto
Dodano: 25 września 2023
Województwo:
Lokalizacja: Gdańsk
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]