Syndyk sprzeda pakiet wierzytelności

Opis:

Syndyk masy upadłości Piotra Niedzieli osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej w postępowaniu upadłościowym prowadzonym pod sygn. akt VIII GUp 439/21/S zaprasza do składania pisemnych ofert w konkursie na sprzedaż wchodzących w skład masy upadłości wierzytelności przysługujących upadłemu od 2 (dwóch) dłużników w łącznej kwocie głównej 44.219,55 zł (słownie: czterdzieści cztery tysiące dwieście dziewiętnaście złotych 55/100 groszy) wraz z wierzytelnościami ubocznymi w postaci odsetek, w tym wierzytelność główna 14.008,26 zł wobec Spółdzielni Socjalnej „ATLAS”; w Krakowie oraz wierzytelność główna 30.211,29 zł wobec osoby fizycznej, szczegółowo opisanych w zestawieniu stanowiącym załącznik do warunków konkursu ofert.

Sprzedaż dokonywana jest w postępowaniu upadłościowym prowadzonym w Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie VIII Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych pod sygn. akt: VIII GUp 439/21/S na podstawie
art. 331 ust. 1 w związku z art. 206 ust. 3 i 4 Prawa upadłościowego.
Cena wywoławcza wierzytelności wynosi 4.400,00 zł (słownie: cztery tysiące czterysta złotych 00/100 groszy).

Termin składania pisemnych ofert do kancelarii syndyka upływa w dniu 28 lutego 2022 r.(decyduje data wpływu przesyłki do kancelarii), natomiast otwarcie ofert, przeprowadzenie konkursu oraz ewentualnej licytacji nastąpi w dniu 1 marca 2022 r. o godzinie 11.00 w Kancelarii Doradcy Restrukturyzacyjnego Łukasza Zagórskiego w Krakowie przy
ul. J. Supniewskiego 11.

Szczegółowe informacje o wierzytelnościach oraz szczegółowych warunkach konkursu ofert i ewentualnej licytacji, w tym wymogach formalnych oferty, czy innych warunkach sprzedaży dostępne są w ofercie umieszczonej na stronie internetowej www.krpu.pl .

Można je również uzyskać w godzinach 9 00 – 15 00 osobiście w Kancelarii w Krakowie przy ul. J. Supniewskiego 11, a także pocztą elektroniczną.

Zapytania proszę kierować na adres e-mail: lukasz@zagorski-doradztwo.pl. Syndyk zastrzega sobie prawo odwołania lub zamknięcia konkursu bez wybrania oferty, swobodnego wyboru oferty bez przeprowadzenia licytacji jak również unieważnienia konkursu
lub licytacji bez podania przyczyny.

Cena: 4 400 zł netto
Dodano: 11 lutego 2022
Kategoria:
Autor: Admin Syndyk
Województwo:
Lokalizacja: Kraków
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]