Syndyk sprzeda pakiet wierzytelności VEDA Tomasz Słomka

Opis:

Syndyk masy upadłości Tomasza Słomki prowadzącego indywidualną działalność gospodarczą pn. VEDA Tomasz Słomka w upadłości z siedzibą w Przededworzu ogłasza sprzedaż w trybie z wolnej ręki pakietu wierzytelności wchodzących w skład masy upadłości, o łącznej wartości nominalnej 14.760,00 zł, ujętych w dokumentach o numerach:
• 2/2019 z dnia 14 sierpnia 2019 roku w kwocie 4.000,00 zł (niedopłata);
• 4/2019 z dnia 14 sierpnia 2019 roku w kwocie 3.380,00 zł (niedopłata);
• 5/2019 z dnia 26 sierpnia 2019 roku w kwocie 7.380,00 zł;
– wobec spółki VEDA DEVELOPMENT Tomasz Słomka spółka komandytowa, objętych „Oszacowaniem wartości likwidacyjnej w warunkach szybkiej i wymuszonej sprzedaży wierzytelności przysługujących upadłemu VEDA Tomasz Słomka w upadłości…” z sierpnia 2020 roku, sporządzonym przez biegłego mgr Andrzeja Jakubaszka, za łączną cenę nie niższą niż 2.227,50 zł (słownie: dwa tysiące dwieście dwadzieścia siedem złotych i pięćdziesiąt groszy) brutto.
Oferty należy składać drogą pocztową lub osobiście w Kancelarii Syndyka na adres: Al. Komisji Edukacji Narodowej 55 lok. 27, 02-797 Warszawa bądź drogą elektroniczną w skanie na adres e-mail: oferty@ saltarski.com w terminie do dnia 04 maja 2021 roku.
Oferta zakupu powinna zawierać:
• dokładne oznaczenie oferenta – imię i nazwisko lub wskazanie firmy oferenta, w przypadku osoby fizycznej adres zamieszkania i numer PESEL, a w przypadku firmy adres rejestrowy oferenta, formę prawną oferenta oraz numeru KRS/REGON/ NIP (w zależności od formy prawnej oferenta),
• kontaktowy numer telefonu i e-mail,
• nazwę postępowania upadłościowego w skład którego wchodzi przedmiot oferty,
• dokładne oznaczenie przedmiotu oferty,
• oferowaną cenę nabycia,
• podpis osoby fizycznej będącej oferentem lub podpisy osób upoważnionych do reprezentacji oferenta nie będącego osobą fizyczną na ofercie.
Szczegółowe informacje o przedmiocie i trybie sprzedaży udzielane są za pośrednictwem e-mail: kancelaria@ saltarski.com.
W przypadku otrzymania przez Syndyka w terminie, o którym mowa powyżej (decyduje data wpływu), więcej niż jednej oferty na nabycie należności, a nadto co najmniej dwie oferty będą co najmniej równe cenie minimalnej sprzedaży, Syndyk przeprowadzi aukcję, przy zastrzeżeniu, że cena wywołania będzie odpowiadała najwyższej cenie ofertowej, wynikającej ze złożonych ofert.
Sprzedaż obejmuje łączną sprzedaż pakietu wierzytelności, a oferty zakupu obejmujące jedynie poszczególne wierzytelności lub ich części będą podlegały odrzuceniu.
Syndykowi przysługuje uprawnienie do odstąpienia od sprzedaży składników majątkowych objętych procesem sprzedaży – bez podawania przyczyny. Wskazane wyżej uprawnienie może zostać zrealizowane w każdym czasie przed zawarciem umowy sprzedaży.
Syndykowi przysługuje uprawnienie wyłączenia ze zbycia poszczególnych należności lub ich części, jeżeli do dnia podpisania umowy łącznej sprzedaży wierzytelności, zostaną one zapłacone, ulegną umorzeniu lub też przez wzgląd na inne zdarzenia zostaną uznane za wygasłe lub nieistniejące. W tej sytuacji, cena sprzedaży pakietu wierzytelności zostanie proporcjonalnie pomniejszona o daną wartość jednostkową poszczególnych wierzytelności wymienionych w Tablicy nr 5 – wg określonej tam wartości jak w Oszacowaniu, sporządzonym przez biegłego mgr Andrzeja Jakubaszka.
Koszty zawarcia umowy ponosi w całości kupujący oferent.
Sprzedaż dokonywana w postępowaniu upadłościowym ma skutki sprzedaży egzekucyjnej. Przepisy dotyczące sprzedaży dokonywanej w postępowaniu egzekucyjnym uregulowane są w art. 864 i nast. kodeksu postępowania cywilnego. Niniejsze ogłoszenie jest wyłącznie informacją handlową i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.

Cena: 2 227 zł brutto
Dodano: 21 kwietnia 2021
Kategoria:
Autor: Admin Syndyk
Województwo:
Lokalizacja: Warszawa
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]