Syndyk sprzeda pakiet znaków towarowych – VEDA Tomasz Słomka

Opis:

Syndyk masy upadłości Tomasza Słomki prowadzącego indywidualną działalność gospodarczą pn. VEDA Tomasz Słomka w upadłości z siedzibą w Przededworzu ogłasza sprzedaż w trybie z wolnej ręki pakietu praw ochronnych do znaków towarowych wchodzących w skład masy upadłości VEDA Tomasz Słomka w upadłości, ujętych w uzupełniającym spisie inwentarza z dnia 19 sierpnia 2020 roku pod pozycjami 88-91 oraz w „Oszacowaniu wartości likwidacyjnej praw do znaków towarowych należących do Tomasza Słomki VEDA w upadłości…” sporządzonym w sierpniu 2020 roku przez biegłego sądowego Andrzeja Jakubaszka, za łączną cenę nie niższą niż 1.288,43 zł (słownie: tysiąc dwieście osiemdziesiąt osiem złotych i czterdzieści trzy grosze) brutto (w tym podatek od towarów i usług wg stawki 23 %).
Oferty należy składać drogą pocztową lub osobiście w Kancelarii Syndyka na adres: Al. Komisji Edukacji Narodowej 55 lok. 27, 02-797 Warszawa bądź drogą elektroniczną w skanie na adres e-mail: oferty@ saltarski.com w terminie do dnia 04 maja 2021 roku (decyduje data wpływu do Kancelarii Syndyka)
Oferta zakupu powinna zawierać:
• dokładne oznaczenie oferenta – imię i nazwisko lub wskazanie firmy oferenta, w przypadku osoby fizycznej adres zamieszkania i numer PESEL, a w przypadku firmy adres rejestrowy oferenta, formę prawną oferenta oraz numeru KRS/REGON/ NIP (w zależności od formy prawnej oferenta),
• kontaktowy numer telefonu i e-mail,
• nazwę postępowania upadłościowego w skład którego wchodzi przedmiot oferty,
• dokładne oznaczenie przedmiotu oferty,
• oferowaną cenę nabycia,
• podpis osoby fizycznej będącej oferentem lub podpisy osób upoważnionych do reprezentacji oferenta nie będącego osobą fizyczną na ofercie.
Szczegółowe informacje o przedmiocie i trybie sprzedaży dostępne za pośrednictwem e-mail: kancelaria@ saltarski.com oraz na stronie internetowej Syndyka www.saltarski .com w zakładce Przetargi/ Prawa.
W przypadku otrzymania przez Syndyka w terminie, o którym mowa powyżej (decyduje data wpływu), więcej niż jednej oferty na nabycie przedmiotu sprzedaży, a nadto co najmniej dwie oferty będą co najmniej równe cenie minimalnej, Syndyk przeprowadzi aukcję, powiadamiając o tym z odpowiednim uprzedzeniem (mailem, faksem lub pismem) wszystkich oferentów, którzy złożyli oferty równe co najmniej cenie minimalnej. Cena wywołania będzie odpowiadała najwyższej cenie ofertowej, wynikającej ze złożonych ofert. Aukcja zostanie przeprowadzona wyłącznie przy użyciu urządzeń zdalnego porozumiewania się (email lub telefon).
Sprzedaż obejmuje łączną sprzedaż pakietu praw do znaków towarowych, a oferty zakupu obejmujące prawa do pojedynczych znaków będą podlegały odrzuceniu.
Kupujący zobowiązany jest wpłacić całą cenę sprzedaży przed podpisaniem umowy z Syndykiem.
Syndykowi przysługuje uprawnienie do odstąpienia od sprzedaży składników majątkowych objętych procesem sprzedaży – bez podawania przyczyny. Wskazane wyżej uprawnienie może zostać zrealizowane w każdym czasie przed zawarciem umowy sprzedaży.
Syndykowi przysługuje uprawnienie wyłączenia ze zbycia poszczególnych praw składających się na przedmiot sprzedaży, jeżeli do dnia podpisania umowy sprzedaży, prawa te ulegną umorzeniu lub też przez wzgląd na inne zdarzenia zostaną uznane za sporne, wygasłe lub nieistniejące. W tej sytuacji, cena sprzedaży pakietu praw zostanie proporcjonalnie pomniejszona o wartość odpowiednio zredukowaną względem wartości odnoszącej się do danego prawa jak w Tablicy nr 10 Oszacowania.
Koszty zawarcia umowy ponosi w całości kupujący oferent.
Sprzedaż dokonywana w postępowaniu upadłościowym ma skutki sprzedaży egzekucyjnej. Przepisy dotyczące sprzedaży dokonywanej w postępowaniu egzekucyjnym uregulowane są w art. 864 i nast. kodeksu postępowania cywilnego. Niniejsze ogłoszenie jest wyłącznie informacją handlową i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.

Cena: 1 288 zł brutto
Dodano: 21 kwietnia 2021
Kategoria:
Autor: Admin Syndyk
Województwo:
Lokalizacja: Warszawa
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]