Syndyk sprzeda prawa do ruchomości i marki firmy

Opis:

Syndyk masy upadłości sprzeda z wolnej ręki prawa do przedsiębiorstwa upadłego Blue System BS sp. z o. o. z siedzibą w Bydgoszczy w upadłości w skład którego wchodzą:
przysługujące upadłemu prawa do ruchomości oraz marki firmy za cenę nie niższą niż 810.300,00 zł netto z tym zastrzeżeniem, że:
– nabywca zobowiąże się do pokrycia kosztów związanych z zawarciem umowy;
– cena uzgodniona z nabywcą zostanie uiszczona w całości na rachunek masy upadłości przed zawarciem umowy sprzedaży.
Sprzedaż przedsiębiorstwa następuje z wyłączeniem należności przysługujących upadłemu i syndykowi zobowiązań oraz środków pieniężnych w kasie i na rachunku bankowym.
Oferty należy składać do dnia 4.08.2021 r. do godz. 14:00 na adres biura syndyka: ul. Niecała 33, 85- 516 Bydgoszcz.
Oferty powinny zawierać:
1. w przypadku osób fizycznych: imię i nazwisko, dokładny adres, numer telefonu oraz numer PESEL;
2. w przypadku innych podmiotów niż osoba fizyczna nazwę oferenta z podaniem jego siedziby, formy organizacyjno – prawnej oraz podpisy osób upoważnionych do składania oświadczeń w imieniu oferenta wraz z dokumentem wykazującym umocowanie tych osób, dokładny adres, numer telefonu oraz numery NIP i REGON;
3. aktualny odpis właściwego rejestru bądź ewidencji dotyczący oferenta;
4. oferowaną cenę nabycia, której wysokość nie może być niższa niż cena wywoławcza;
5. sposób zapłaty ceny z tym zastrzeżeniem, że oferent zobowiązuje się dokonać zapłaty nie później niż w dniu poprzedzającym zawarcie umowy przenoszącej prawa do przedmiotu przetargu;
6. dowód potwierdzający wpłatę wadium, w wysokości 81.000 na konto nr 32*******027 2102 2085*******001 do dnia 24.06.2021 r.
7. oświadczenie, że oferent zapoznał się ze stanem prawnym i technicznym przedmiotu oferty i nie wnosi do tego stanu zastrzeżeń;
8. zobowiązanie do pokrycia wszelkich kosztów związanych ze sprzedażą;
9. wskazanie numeru rachunku bankowego, na który ma być zwrócone wadium;
10. oświadczenie, że oferent zgadza się na przepadek wadium w przypadku przyjęcia jego oferty, a nie dokonania zapłaty ceny w terminie.
Zastrzega się prawo syndyka do odmowy dokonania wyboru oferty.
Z opisem przedmiotu przetargu oraz jego stanem prawnym i technicznym można zapoznać się w biurze syndyka przy ul. Niecałej 33 w Bydgoszczy (po uprzednim uzgodnieniu pod nr tel. 66*******81, e- mail: syndyk.biuro(a)wp.pl).

Cena: 810 300 zł brutto
Dodano: 16 lipca 2021
Kategoria:
Autor: Admin Syndyk
Województwo:
Lokalizacja: Bydgoszcz
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]