Syndyk sprzeda prawo do dzierżawy działki ROD, Elbląg

Opis:

Regulamin sprzedaży prawa do działki ROD Elbląg ul. Podchorążych

1. Syndyk masy upadłości sprzeda w trybie z wolnej ręki prawo do dzierżawy działki nr 19 o powierzchni 540 m2 położonej na terenie Rodzinnego Ogrodu Działkowego Im. „Obrońców Poczty Gdańskiej” w Elblągu przy ul. Podchorążych za cenę wywołania nie niższą niż 16 000,00 zł (słownie: szesnaście tysięcy złotych 00/100).

Działka posiada dostęp do wody, jednak nie posiada podłączenia do prądu. Obecnie na działce znajdują się drzewa owocowe (m.in. czereśnia, wiśnia i jabłoń) oraz krzewy owocowe (m.in. jeżyna, agrest, borówka).

2. Ofertę na zakup prawa do dzierżawy działki należy przesłać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 04.12.2023 r. za pośrednictwem Poczty Polskiej na adres kancelarii syndyka: Grant Finance Sp. z o.o., ul. M. Reja 13/15 lokal 1002, 81-874 Sopot, przy czym o skuteczności złożenia oferty decyduje data wypływu do kancelarii syndyka, nie zaś data stempla pocztowego, jak również za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: m.figura@grantfinance.pl

3. Oferta powinna zawierać oznaczenie oferenta (imię i nazwisko lub nazwę, adres, telefon kontaktowy), wskazanie przedmiotu oferty zakup oraz wskazanie oferowanej ceny, przy czym oferowana cena nie może być niż cena minimalna, określona w pkt 1 powyżej.

4. Rozpoznanie ofert nastąpi w dniu 05.12.2023 r. o godzinie 10:00. W przypadku otrzymania co najmniej dwóch ofert, syndyk w dniu 05.12.2023 r. o godzinie 11:00 przeprowadzi aukcję (w formie elektronicznej) pomiędzy dwoma oferentami proponującymi najwyższe ceny, przy zastrzeżeniu, że cena wywołania będzie odpowiadała najwyższej cenie ofertowej wynikającej z wyłonionych ofert.

5. Wszelkie koszty, podatki i opłaty związane z zawarciem umowy ponosi w całości nabywca.

6. Nabywca zobowiązany jest do wpłaty pełnej ceny przed zawarciem umowy.

7. Syndyk zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia sprzedaży bez podania przyczyny na każdym etapie, nawet po dokonaniu wyboru oferty.

8. Zgodnie z ustawą z dnia 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych, działkowcem może zostać pełnoletnia osoba fizyczna.

9. Oferent składając ofertę potwierdza świadomość faktu, że aby nabyć prawo do dzierżawy działki niezbędnym jest uzyskanie zatwierdzenia (zgody) zarządu ROD na przeniesienie (nabycie) prawa do działki. Przy zatwierdzaniu zarząd ROD bierze pod uwagę między innymi miejsce zamieszkania nabywcy. Nabywca we własnym zakresie ubiega się do zarządu ROD o zatwierdzenie przeniesienia (nabycia) prawa do dzierżawy działki.

Cena: 16 000 zł brutto
Dodano: 18 sierpnia 2023
Województwo:
Lokalizacja: Elbląg
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]