Syndyk sprzeda prawo użytkowania wieczystego działki w Lidzbarku

Opis:

Syndyk masy upadłości zaprasza do składania ofert na zakup składnika masy upadłości w postaci prawa do użytkowania wieczystego do dnia 13.05.2096, nieruchomości gruntowej położonej w Lidzbarku.

1. Przedmiotem sprzedaży jest prawo do użytkowania wieczystego do dnia 13.05.2096 nieruchomości gruntowej położonej w Lidzbarku przy ul. Piaski, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka gruntowa nr 14/2 o powierzchni 537 mkw., obręb Lidzbark 3, dla której Sąd Rejonowy w Działdowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr EL1D/00028970/4.
2. Cenę wywoławczą ustala się na kwotę 10 023,00 zł netto (słownie: dziesięć tysięcy dwadzieścia trzy złote 00/100).
3. Operat szacunkowy nieruchomości znajduje się do wglądu w Kancelarii Syndyka Grant Finance Sp. z o.o. pod adresem: ul. M. Reja 13/15 lokal 1002, 81-874 Sopot oraz może zostać udostępniony drogą elektroniczną.
4. Zainteresowani, winni składać oferty w nieprzekraczalnym terminie do dnia 11.01.2023 r. r. za pośrednictwem Poczty Polskiej na adres kancelarii syndyka: Grant Finance Sp. z o.o., ul. M. Reja 13/15 lokal 1002, 81-874 Sopot, przy czym o skuteczności złożenia oferty decyduje data wypływu do kancelarii syndyka, nie zaś data stempla pocztowego, jak również za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: biuro@grantfinance.pl.
5. Oferowana cena nie może być niższa, od wartości wskazanej w pkt. 2 powyżej.
6. Oferent zobowiązany jest wpłacić wadium w wysokości 1 002,30 zł na rachunek bankowy masy upadłości o numerze 87 2490 0005 0000 4520 5314 3686 w terminie do dnia 11.01.2023 r. Potwierdzenie przelewu stanowi załącznik do oferty.
7. Rozpoznanie ofert nastąpi w kancelarii syndyka w dniu 12.01.2023 r. o godzinie 9:00.
8. W przypadku, gdy wpłynie więcej niż jedna oferta, syndyk przeprowadzi aukcję dla wyłonienia nabywcy. W aukcji mogą uczestniczyć oferenci, którzy zaproponowali najwyższe, zbliżone oferty. Wyboru ofert uczestniczących w aukcji dokona syndyk. Ewentualna aukcja zostanie przeprowadzona w dniu 12.01.2023 r. o godzinie 10:00, przy wykorzystaniu środków elektronicznych (email, skype, tel., inne) lub osobiście. Ceną wywoławczą w aukcji jest najwyższa cena zaproponowana w ofercie z postąpieniem wynoszącym 500,00 zł (słownie: pięćset złotych 00/100).
9. Umowa w formie aktu notarialnego powinna zostać zawarta w terminie miesiąca od dnia wyboru oferty. Kupujący zobowiązany jest wpłacić pełną cenę nie później niż na cztery dni przed podpisaniem umowy. Wszelkie koszty związane z zawarciem umowy ponosi kupujący.
10. Kupujący nabywa nieruchomość w stanie wolnym od obciążeń i nie odpowiada za zobowiązania upadłego (art. 313 ustawy Prawo upadłościowe).
11. Syndyk zastrzega prawo odwołania lub odstąpienia od sprzedaży bez podania przyczyny.

Dalsze informacje o nieruchomościach można uzyskać bezpośrednio pod numerem telefonu: 601 627 391 lub e-mail: biuro@grantfinance.pl

Cena: 10 023 zł brutto
Dodano: 7 listopada 2022
Województwo:
Lokalizacja: Lidzbark
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]