Syndyk sprzeda prawo własności działki rolnej oraz udział

Opis:

Syndyk masy upadłości w postępowaniu upadłościowym sygn. akt VIII GUp 480/18/S, informuje, że na mocy postanowienia Sędziego Komisarza z dnia 5 czerwca 2021 uzyskał zgodę na sprzedaż
z wolnej ręki następujących składników masy upadłości:
1. prawa własności działki niezabudowanej nr 355, obr. 0002 o powierzchni 0,04 ha, położonej we wsi Demblin, gmina Wietrzychowice, woj. małopolskie, opisanej księgą wieczystą nr TR1D/00072772/8, prowadzoną przez Wydział IV Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego
w Dąbrowie Tarnowskiej, za cenę nie mniejszą niż 148,00 zł (słownie: sto czterdzieści osiem złotych, zero groszy),
2. udziału w wysokości 1/16 części w prawie własności działki nr 105/1, obr. 0002 o powierzchni 0,13 ha, zabudowanej starym budynkiem mieszkalnym, położonej we wsi Demblin, gmina Wietrzychowice, woj. małopolskie, opisanej księgą wieczystą nr TR1D/00040677/9 prowadzoną przez Wydział IV Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Dąbrowie Tarnowskiej, za cenę nie mniejszą niż 211,00 zł (słownie: dwieście jedenaście złotych, zero groszy),

Szczegółowy opis i oszacowanie działki i udziału zawarte są w operacie szacunkowym, który znajduje się do wglądu w kancelarii syndyka przy ul. Goldhammera 10/4 w Tarnowie (tel.: 606 876 456, adres mailowy: ko************z@o*.pl) oraz w aktach sprawy w Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych
i restrukturyzacyjnych, ul. Przy Rondzie 7, 31-547 Kraków, sygn. akt VIII GUp 480/18/S. Nieruchomość można oglądać w dniach od 21 do 22 czerwca 2021 r, po uprzednim uzgodnieniu terminu z syndykiem.

Sprzedaż działek i udziału odbędzie się w formie konkursu ofert, za ceny nie mniejsze niż podane
w ogłoszeniu, stanowiące 25% ich oszacowanych wartości rynkowych. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie oferty w języku polskim w terminie do 23 czerwca 2021 do godziny 11.00
w kancelarii syndyka przy ul. Goldhammera 10/4 w Tarnowie i wpłacenie w tym terminie wadium
w wysokości 10 % ceny minimalnej na rachunek bankowy funduszów masy upadłości. Szczegółowy regulamin konkursu ofert znajduje się w kancelarii syndyka.
Oferty można też przesłać listem poleconym na adres kancelarii syndyka z tym, że o ważności dotrzymania terminu złożenia oferty decyduje data wpływu oferty do kancelarii, a nie data jej nadania. O ważności wpłaty decyduje natomiast data uznania rachunku bankowego.
Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi w dniu 24 czerwca 2021 r o godzinie 17.00 w kancelarii syndyka przy ul. Goldhammera 10/4 w Tarnowie.
Syndyk zastrzega sobie prawo do odwołania lub unieważnienia konkursu bez podawania przyczyn na każdym etapie postępowania, tj. do momentu podpisania umowy przeniesienia własności nieruchomości

Cena: 148 zł brutto
Dodano: 9 czerwca 2021
Kategoria:
Autor: Admin Syndyk
Województwo:
Lokalizacja: Demblin
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]