Syndyk sprzeda prawo własności działki rolnej

Opis:

Syndyk masy upadłości w postępowaniu upadłościowym sygn. akt VIII GUp 480/18/S, informuje, że na mocy postanowienia Sędziego Komisarza z dnia 5 czerwca 2021 uzyskał zgodę na sprzedaż
z wolnej ręki prawa własności działki niezabudowanej nr 355, obr. 0002 o powierzchni 0,04 ha, położonej we wsi Demblin, gmina Wietrzychowice, woj. małopolskie, opisanej księgą wieczystą nr TR1D/00072772/8, prowadzoną przez Wydział IV Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego
w Dąbrowie Tarnowskiej, za cenę nie mniejszą niż 200,00 zł (słownie: dwieście złotych, zero groszy),

 

Szczegółowy opis i oszacowanie działki i udziału zawarte są w operacie szacunkowym, który znajduje się do wglądu w kancelarii syndyka przy ul. Goldhammera 10/4 w Tarnowie (tel.: 606 876 456, adres mailowy: konkursofertsjz@op.pl) oraz w aktach sprawy w Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych
i restrukturyzacyjnych, ul. Przy Rondzie 7, 31-547 Kraków, sygn. akt VIII GUp 480/18/S. Nieruchomość można oglądać w dniu 7 lipca 2021 r, po uprzednim uzgodnieniu terminu z syndykiem.

 

Sprzedaż działki odbędzie się w formie konkursu ofert, za cenę nie mniejszą niż podana
w ogłoszeniu, stanowiącą 33% jej oszacowanej wartości rynkowej. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie oferty w języku polskim w terminie do 8 lipca 2021 do godziny 17.00
w kancelarii syndyka przy ul. Goldhammera 10/4 w Tarnowie i wpłacenie w tym terminie wadium
w wysokości 10 % ceny minimalnej na rachunek bankowy funduszów masy upadłości. Szczegółowy regulamin konkursu ofert znajduje się w kancelarii syndyka.

Oferty można też przesłać listem poleconym na adres kancelarii syndyka z tym, że o ważności dotrzymania terminu złożenia oferty decyduje data wpływu oferty do kancelarii, a nie data jej nadania. O ważności wpłaty decyduje natomiast data uznania rachunku bankowego.

Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi w dniu 9 lipca 2021 r o godzinie 14.00 w kancelarii syndyka przy ul. Goldhammera 10/4 w Tarnowie.

Syndyk zastrzega sobie prawo do odwołania lub unieważnienia konkursu bez podawania przyczyn na każdym etapie postępowania, tj. do momentu podpisania umowy przeniesienia własności nieruchomości.

Cena: 200 zł brutto
Dodano: 25 czerwca 2021
Kategoria:
Autor: Admin Syndyk
Województwo:
Lokalizacja: Demblin
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]