Syndyk sprzeda prawo własności lokalu mieszkalnego

Opis:

Syndyk masy upadłości Moniki Sokalskiej – osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałej we Wronkach, gm. Świętajno zaprasza chętnych do składania ofert na zakup z wolnej ręki nieruchomości tj.:

 Prawo własności lokalu mieszkalnego nr 1 stanowiącego odrębną nieruchomość usytuowanego w budynku mieszkalnym nr 37A we wsi Wronki, gmina Świętajno (powiat olecki, województwo warmińsko – mazurskie) o powierzchni 71,50 m2 wraz z przynależną do lokalu piwnicą o powierzchni 12,20 m2, dla którego Sąd Rejonowy w Olecku, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi KW nr OL1C/00011192/3 wraz z udziałem wynoszącym 1270/10000 części w nieruchomości wspólnej stanowiącej działkę gruntu nr 31441/5 o powierzchni 0,0322 oraz części wspólnej budynku, dla której wyżej wymieniony Sąd prowadzi KW nr OL1C/00011186/8. Lokal mieszkalny nr 1 składa się z trzech pokoi, kuchni, przedpokoju, łazienki i wc.
 Prawo własności udziału wynoszącego 1270/10000 części nieruchomości niezabudowanej stanowiącą działkę nr 31441/6 o pow. 0,6370 ha urządzoną jako podwórko i droga dojazdowa do budynku mieszkalnego, dla której Sąd Rejonowy w Olecku, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi KW nr OL1C/00011188/2.
 Prawo własności udziału wynoszącego 1/9 części nieruchomości niezabudowanej stanowiącą działkę 31441/7 o pow. 0,0877 ha urządzoną jako droga dojazdowa, dla której Sąd Rejonowy w Olecku, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi KW nr OL1C/00011184/4.
 Prawo własności udziału wynoszącego 1/9 części nieruchomości niezabudowanej stanowiącą działkę 31441/10 o pow. 0,0117 ha, na której znajduje się studnia głębinowa, dla której Sąd Rejonowy w Olecku, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi KW nr OL1C/00011185/1.
 Prawo własności udziału wynoszącego 125/1000 części nieruchomości zabudowanej stanowiącą działkę 31441/9 o pow. 0,1488 ha, na której znajdują się dwa budynki gospodarcze, dla której Sąd Rejonowy w Olecku, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi KW nr OL1C/00011189/9.

Cena wywoławcza wynosi 82.000 zł (osiemdziesiąt dwa tysiące złotych 00/100) tj. 100 % ceny oszacowania.
W skład przedmiotu sprzedaży nie wchodzą wierzytelności ani środki pieniężne.

Warunkiem nabycia nieruchomości opisanej powyżej jest:
1. Złożenie pisemnej oferty przez oferenta w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Nie otwierać. Oferta na nabycie nieruchomości we Wsi Wronki – sygn. akt VIII GUp 338/20” drogą pocztową na adres: Kancelaria Syndyka Beata Waboł, ul. Wesoła 59, 16-400 Suwałki w terminie do dnia 11 czerwca 2021 r. do godz.15:00 (decyduje data wpływu oferty do kancelarii).
2. Dokonanie wpłaty wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej tj. 8.200,00 zł (osiem tysięcy dwieście złotych, 00/100) do dnia 10 czerwca 2021 r., przy czym za datę płatności przyjmuje się datę uznania rachunku masy. Wadium winno zostać wpłacone na rachunek masy upadłości: Kancelaria Syndyka Beata Waboł
nr: 25 1020 1332 0000 1302 1151 7960 prowadzony przez Bank PKO BP SA Oddział w Suwałkach.

Oglądanie nieruchomości będzie możliwe po wcześniejszym umówieniu terminu.

Zawartość oferty, zasady sprzedaży oraz zastrzeżenia zawarte są w REGULAMINIE dostępnym na stronie internetowej prowadzonej przez syndyka w*********************, a wgląd do operatu szacunkowego można uzyskać w Kancelarii Syndyka w Suwałkach przy ul. Wesoła 59 po wcześniejszym uzgodnieniu terminu.
Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel. 885-851-227 w dni powszednie w godz. od 9:00 do 15:00.

Cena: 82 000 zł brutto
Dodano: 13 maja 2021
Kategoria:
Autor: Admin Syndyk
Województwo:
Lokalizacja: Wronki
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]