Syndyk sprzeda prawo własności nieruchomości gruntowej zabudowanej

Opis:

Syndyk masy upadłości w postępowaniu upadłościowym sygn. akt VIII GUp 252/20/S, informuje, że na mocy postanowienia Sędziego Komisarza z dnia 4 lutego 2021 uzyskał zgodę na sprzedaż
z wolnej ręki prawa własności nieruchomość oznaczonej jako działka nr 1226/4 o pow. 0,2458 ha, położona w miejscowości Bielanka, opisanej księgą wieczystą nr NS1T/00125669/3 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Nowym Targu, V Wydział Ksiąg Wieczystych, zabudowanej domem mieszkalnym o powierzchni użytkowej 327,52 m.kw.

Szczegółowy opis i oszacowanie nieruchomości zawarte są w operacie szacunkowym, który znajduje się do wglądu w kancelarii syndyka przy ul. Goldhammera 10/4 w Tarnowie (tel.: 606 876 456) oraz w aktach sprawy w Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia
w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych, ul. Przy Rondzie 7, 31-547 Kraków, sygn. akt VIII GUp 252/20/S.

Sprzedaż odbędzie się w formie konkursu ofert, za cenę nie mniejszej niż 950 290,00 zł brutto (słownie: dziewięćset pięćdziesiąt tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt złotych, zero groszy), stanowiącą jej oszacowaną wartość rynkową. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie oferty w języku polskim w terminie do 29 marca 2021 do godziny 18.00 w kancelarii syndyka przy ul. Goldhammera 10/4 w Tarnowie i wpłacenie w tym terminie wadium w wysokości 10 % ceny minimalnej na rachunek bankowy funduszów masy upadłości. Szczegółowy regulamin konkursu ofert znajduje się w kancelarii syndyka.

Oferty można też przesłać listem poleconym na adres kancelarii syndyka z tym, że o ważności dotrzymania terminu złożenia oferty decyduje data wpływu oferty do kancelarii, a nie data jej nadania. O ważności wpłaty decyduje natomiast data uznania rachunku bankowego.

Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi w dniu 30 marca 2021 o godzinie 11.00 w Kancelarii syndyka przy ul. Goldhammera 10/4 w Tarnowie.

Syndyk zastrzega sobie prawo do odstąpienia od konkursu ofert lub unieważnienia konkursu ofert bez podawania przyczyn na każdym etapie postępowania, tj. do momentu podpisania umowy przeniesienia własności Nieruchomości

Cena: 950 290 zł brutto
Dodano: 11 marca 2021
Kategoria:
Autor: Admin Syndyk
Województwo:
Lokalizacja: Bielanka
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]