Syndyk sprzeda prawo własności nieruchomości Maksymilianów 11, obręb 32 Zygry

Opis:

SYNDYK – ogłasza konkurs ofert na sprzedaż z wolnej ręki w trybie konkursu ofert należącego do upadłego prawa własności nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym i budynkiem gospodarczym, położonej w obrębie 32 Zygry pod adresem Maksymilianów 11, działka nr 269/1, dla którego Sąd Rejonowy w Poddębicach prowadzi księgę wieczystą nr SR2L/00009271/8, za cenę nie niższą niż 135 000 złotych. Ofertę należy złożyć języku polskim w zaklejonej kopercie, w terminie do 15.12.2023r. godz. 15.00 z czytelnym napisem na kopercie: „Oferta zakupu nieruchomości sygn. Akt XIV GUp 705/21” (decyduje data doręczenia na podany adres) na adres Kancelaria Syndyka 90-755 Łódź Al. 1 Maja 87 p. 211. Oferta, ani żadne oświadczenie w niej zawarte, nie może być złożone pod warunkiem. Przystępujący do konkursu ofert powinien wpłacić wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej na konto masy upadłości. Cena sprzedaży nieruchomości pomniejszona o wpłacone wadium powinna być wpłacona i zaksięgowana na koncie masy upadłości najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień zawarcia umowy. Umowa sprzedaży nieruchomości zostanie zawarta w terminie nie dłuższym niż trzy miesiące od dnia wyboru oferty. Wszelkie koszty zawarcia umowy sprzedaży obciążają nabywcę, Operat szacunkowy oraz regulamin sprzedaży dostępny jest na stronie www.galazkaupadlosci.pl. Syndyk masy upadłości zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu bez podania przyczyn.

Cena: 135 000 zł brutto
Dodano: 22 sierpnia 2022
Kategoria:
Województwo:
Lokalizacja: Maksymilianów
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]