Syndyk sprzeda prawo własności nieruchomości – Rudniki gm.

Opis:

Syndyk masy upadłości Pawła Kity osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej, sprzeda z wolnej ręki w postępowaniu toczącym się przed Sądem Rejonowym w dla m.st Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych, o sygnaturze akt XIX GUp 458/21 Prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Rudniki nr 65 w gminie Łopuszno, w powiecie kieleckim, w województwie świętokrzyskim, na działce nr 218/1 o powierzchni 0,3000 ha, zabudowanej budynkiem gospodarczym. Dla szacowanej nieruchomości w Sądzie Rejonowym we Włoszczowie prowadzona jest księga wieczysta KI1W/00062352/0. Opis i oszacowanie zostały sporządzone przez biegłego rzeczoznawcę i złożone do akt postępowania.

Cena wywoławcza wynosi 16.070,00 zł brutto (słownie: szesnaście tysięcy siedemdziesiąt złotych 00/100). Wadium w wysokości 1600,00 zł (słownie: tysiąc sześćset złotych 00/100) należy wpłacić na rachunek bankowy w Banku Spółdzielczym w Ostrowi Mazowieckiej 29 89230008 0131 4171 3012 0001, z dopiskiem „Wadium – sygn. akt. XIX GUp 458/21” najpóźniej do dnia stanowiącego ostatni dzień terminu wyznaczonego do składania ofert, przy czym liczy się faktyczny termin uznania kwoty w/w wadium na w/w rachunek bankowy.

Oferta – pod rygorem jej odrzucenia – powinna spełniać warunki określone w Regulaminie postępowania dostępnym w kancelarii syndyka przy ul. Ostrobramskiej 101 w Warszawie, lok. 231B (kancelaria.zbigniew.szymczyk@gmail.com tel. 536-171-998, 535-833-748, 605-484-000).

Oferty należy składać do dnia 3 lutego 2022 r. do godziny 14.00 w kancelarii syndyka w Warszawie, ul. Ostrobramska 101 lok. 231B. Decydująca jest data wpływu oferty, oferta, która wpłynęła po terminie nie będzie rozpatrywana.

Oferta wraz z wymaganymi dokumentami powinna być umieszczona w zamkniętej kopercie, którą należy umieścić w drugiej, większej kopercie. Każda z tych kopert powinna być zaadresowana do Syndyka Zbigniewa Szymczyka wraz z podaniem sygnatury akt XIX GUp 458/21 oraz dopiskiem: „NIE OTWIERAĆ – OFERTA w postępowaniu upadłościowym XIX GUp 458/21” i zawierać dokładne oznaczenie składającego ofertę.

Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi dnia 10 lutego 2022 r. o godzinie 15.00 w Kancelarii Notarialnej Edyta Niemirska Agata Redlicka-Skupińską w Warszawie, przy ul. Wilczej 33 lok. 23.

Operat szacunkowy sporządzony przez biegłego rzeczoznawcę Katarzynę Młynarczyk, z dnia 16 czerwca 2021 roku jest udostępniony do wglądu w Kancelarii syndyka Zbigniewa Szymczyka – ul. Ostrobramska 101 lok. 231B, Warszawa w dni robocze od poniedziałku do czwartku w godz. 11.00 – 13.00.

Cena: 16 070 zł brutto
Dodano: 10 stycznia 2022
Kategoria:
Autor: Admin Syndyk
Województwo:
Lokalizacja: Łopuszno
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]