Syndyk sprzeda przedsiębiorstwo

Opis:

Syndyk masy upadłości spółki działającej pod firmą Zakłady Mięsne Pakosław sp. z o.o. Pakosławiu, ogłasza sprzedaż przedsiębiorstwa upadłej spółki Zakłady Mięsne Pakosław sp. z o. o w upadłości likwidacyjnej – w rozumieniu at. 551 Kodeksu cywilnego, z wyłączeniem środków finansowych na rachunkach bankowych i w kasie, zgodnie z Uchwałą Rady Wierzycieli nr 1 z dnia 16 listopada 2021 roku.
Sprzedaż jest dokonywana w trybie art. 311,316, 317 i 323 Ustawy prawo upadłościowe i naprawcze.
W skład przedsiębiorstwa wchodzą nieruchomości, ruchomości(maszyny), wyposażenie pomieszczeń, zapasy magazynowe, należności.
Syndyk informuje, iż sprzedaż przedsiębiorstwa upadłego poprzedzona została umową dzierżawy z prawem pierwokupu w oparciu o art. 316 ust. 2 Ustawy prawo upadłościowe i naprawcze.
Cena minimalna wynosi – 1.891.812,00 zł (jeden milion osiemset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy osiemset dwanaście)
Warunkiem skutecznego złożenia oferty jest wpłacenie wadium w kwocie – 100.000,00 zł ( słownie: sto tysięcy złotych ) na rachunek masy upadłości numer: 56 1020 3088*******102 0120 8073 z dopiskiem „wadium sygn. akt. XI GUp 68/14” najpóźniej do dnia stanowiącego ostatni dzień terminu wyznaczonego do składania ofert.
Oferty należy składać na adres Kancelarii Notarialnej Notariusza Karol Goździewicz, ul. Klonowicza 9, 64 – 100 Leszno w terminie do dnia 28 lutego 2022 roku.
Oferta powinna spełniać wymagania opisane w Regulaminie sprzedaży.
Wycena przedsiębiorstwa i Regulamin sprzedaży dostępne są w Kancelarii Syndyka po uprzednim uzgodnieniu terminu i na stronie internetowej www.wiedza.one.
Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr telefonu: lub adresem e-mailowym.

Cena: 1 891 812 zł netto
Dodano: 24 listopada 2021
Kategoria:
Autor: Admin Syndyk
Województwo:
Lokalizacja: Pakosław
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]