Syndyk sprzeda przedsiębiorstwo, Catalina Development Sp. z

Opis:

Syndyk masy upadłości w postępowaniu upadłościowym Catalina Development Sp. z o.o., KRS: 0000165679, REGON: 015487186, NIP: 5213255956, sygn. akt XVIII GUp 805/19, prowadzonym przed Sądem Rejonowym dla m.st. Warszawy, XVIII Wydział Gospodarczy ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych, ogłasza sprzedaż z wolnej ręki przedsiębiorstwa upadłego.
Opis i oszacowanie zostały sporządzone przez Biegłego sądowego przy Sądzie Okręgowym w Warszawie Waldemara Mirowskiego i złożone do akt postępowania. Cena wywoławcza wynosi 7.200.000,00 zł (siedem milionów dwieście tysięcy złotych 0/100) netto.
Osoby zainteresowane nabyciem przedmiotu sprzedaży winny złożyć ofertę w ciągu 14 dni od dnia ukazania się ostatniego obwieszczenia, przesyłając ją listem poleconym na adres Kancelarii Syndyka: Syndyk Jakub Majewski, Skrytka nr 43, Urząd Pocztowy Warszawa 33, ul. Waszyngtona 26, 03-912 Warszawa. Decydująca jest data wpływu oferty do Kancelarii. Oferta, która wpłynie po terminie, nie będzie rozpatrywana.
Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi w terminie 14 dni od upływu terminu składania ofert.
Oferta wraz z wymaganymi dokumentami powinna być umieszczona w zamkniętej kopercie, którą należy umieścić w drugiej, większej kopercie. Każda z tych kopert powinna być zaadresowana do Kancelarii Syndyka Jakuba Majewskiego (Skrytka nr 43, Urząd Pocztowy Warszawa 33, ul. Waszyngtona 26, 03-912 Warszawa), wraz z podaniem sygnatury akt XVIII GUp 805/19 oraz dopiskiem: „Nie otwierać – oferta sprzedaży z wolnej ręki w postępowaniu upadłościowym Catalina Development sp. z o. o. w upadłości” i zawierać dokładne oznaczenie składającego ofertę.
Operat szacunkowy sporządzony przez Biegłego sądowego przy Sądzie Okręgowym w Warszawie Waldemara Mirowskiego z dnia 21 stycznia 2020 roku jest dostępny do wglądu w Kancelarii Syndyka. Operat może zostać również udostępniony przy pomocy poczty elektronicznej.

Cena: 7 200 000 zł netto
Dodano: 7 kwietnia 2021
Kategoria:
Autor: Admin Syndyk
Województwo:
Lokalizacja: Warszawa
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]