Syndyk sprzeda przedsiębiorstwo upadłej spółki

Opis:

Syndyk Masy Upadłości CAR-LIFT SERVICE Sp. z o. o. w upadłości z/s w Ostrowie Wielkopolskim przy ulicy Kamiennej 10A (nr KRS 00*****697) działając w toku postępowania upadłościowego prowadzonego przed Sądem Rejonowym w Kaliszu Wydział V Gospodarczy (sygn. akt V GUp 133/19) zaprasza do składania ofert na nabycie w drodze pisemnego konkursu ofertowego przedsiębiorstwa upadłej jako całości, z wyłączeniem składnika majątku w postaci urządzenia do cięcia (wypalarka laserowa) marki Yamazaki Mazak Corp, model NT-X48, nr maszyny 66*****12, nr seryjny LDO48960404, rok budowy October 1996 ze stołem, podajnikiem i magazynem (pozycja nr 331 spisu inwentarza).
W skład przedsiębiorstwa upadłej wchodzą: nieruchomość zabudowana w Ostrowie Wlkp., ul. Kamienna (pow. 3,5720 ha), nr Kw KZ1W/00015536/2 (działki nr 9/10, 9/11, 9/12, 10/3, 10/4, 10/6, 11/3, 13/24); nieruchomość zabudowana w Ostrowie Wlkp., ul. Kamienna (pow. 0,0603 ha), nr Kw KZ1W/00068904/9 (działki nr 10/5, 11/1, 11/2); nieruchomość niezabudowana w Ostrowie Wlkp., ul. Kamienna (pow. 0,0532 ha), nr Kw KZ1W/00075248/4 (działki nr 13/19, 13/21); nieruchomość niezabudowana w Ostrowie Wlkp., ul. Kamienna (pow. 0,1350 ha), nr Kw KZ1W/00023183/1 (działka nr 9/4); ruchomości (maszyny i urządzenia); ruchomości (środki transportu); ruchomości (wyposażenie biurowe, przedmioty niskocenne); zapasy (materiały, półprodukty, produkty, towary); należności krótkoterminowe.
Cena wywoławcza przedsiębiorstwa upadłej jako całości, z wyłączeniem wskazanego powyżej składnika majątku wynosi 6.272.641,00 zł (słownie: sześć milionów dwieście siedemdziesiąt dwa tysiące sześćset czterdzieści jeden złotych zero groszy). Sprzedaż nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT.
Pisemne oferty w języku polskim należy składać w terminie do dnia 15.09.2021 roku, godzina 10:00 (decyduje data i godzina wpływu) na adres – Kancelaria Notarialna Arkadiusz Fraj, ul. Sukiennicza 8/2, 62-800 Kalisz, przy czym ofertę należy złożyć w zamkniętej, zabezpieczonej przed niepowołanym otwarciem i oznaczonej kopercie z napisem „oferta nabycia, sygn. akt V GUp 133/19 – nie otwierać”. O dotrzymaniu terminu złożenia oferty decyduje data i godzina jej doręczenia.
Warunkiem uczestnictwa w sprzedaży jest wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej na rachunek bankowy masy upadłości – BOŚ Bank S. A., nr 25*****1732*****1118810002, z dopiskiem „wadium nabycia sygn. akt V GUp 133/19”. Oferta powinna zawierać dokładne oznaczenie oferenta (aktualny wypis z KRS lub CEiDG), nr telefonu, adres e-mail, określenie przedmiotu sprzedaży wraz z oferowaną ceną nabycia wyrażoną liczbowo oraz słownie, a także określenie sposobu i terminu jej zapłaty lub inne propozycje zakupowe. Do składanej oferty należy dołączyć oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem prawnym, faktycznym i technicznym przedmiotu sprzedaży i braku zastrzeżeń co do jego stanu, oświadczenie o zobowiązaniu się do pokrycia wszelkich opłat związanych z zakupem, oświadczenie o zapoznaniu się i przyjęciu bez zastrzeżeń regulaminu sprzedaży z dn. 31.05.2021 r., oświadczenie o wyrażeniu zgody na doręczanie korespondencji na adres e-mail oferenta, a także wszelkie zezwolenia i zgody, jeżeli ze względu na osobę nabywcy są wymagane prawem, według stanu na dzień składania oferty.
Otwarcie i rozpoznanie ofert odbędzie się w dniu 15.09.2021 roku, godzina 10:30 w Kancelarii Notarialnej notariusza Arkadiusza Fraj, ul. Sukiennicza 8/2, 62-800 Kalisz. Oferty będą otwierane i rozpoznawane przez syndyka w obecności notariusza i przybyłych oferentów.
Z regulaminem sprzedaży oraz wyceną przedsiębiorstwa upadłej można zapoznać się w siedzibie syndyka – Biuro Syndyka i Doradcy Restrukturyzacyjnego Michał Kurc, ul. Kazimierzowska 6/11, 62-800 Kalisz, w dni robocze w godz. od 10.00 do 14.00. Dodatkowe informacje dotyczące trybu składania ofert można uzyskać pod numerem telefonu 725 909 906. Przedmiot sprzedaży można oglądać po uprzednim uzgodnieniu terminu z ogłaszającym.
Syndyk zastrzega sobie prawo unieważnienia, zamknięcia lub odwołania sprzedaży w każdym czasie bez podania przyczyny.

Cena: 6 272 641 zł brutto
Dodano: 7 czerwca 2021
Kategoria:
Autor: Admin Syndyk
Województwo:
Lokalizacja: Ostrów Wielkopolski
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]