syndyk sprzeda przedsiębiorstwo

Opis:
Syndyk masy upadłości w postępowaniu upadłościowym MARQTECH Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Gliwicach, nr KRS: 0000266326 ogłasza nieograniczony pisemny przetarg ofertowy na sprzedaż przedsiębiorstwa upadłej spółki MARQTECH Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w upadłości z siedzibą w Gliwicach w postaci:
– nieruchomości położonej w Gliwicach przy ul. Leona Wyczółkowskiego 21, dla której Sąd Rejonowy w Gliwicach, VIII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą pod numerem GL1G/00049159/1 oraz GL1G/00107446/5,
– rzeczowych składników majątkowych oraz zapasów
za cenę nie niższą niż 95 % wartości oszacowania nieruchomości, czyli za kwotę 6.123.985,00 zł (słownie: sześć milionów sto dwadzieścia trzy tysiące dziewięćset osiemdziesiąt pięć złotych 00/100).

I. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest:
1. Sporządzenie oferty, która winna być zapakowana w zamkniętą kopertę opatrzoną napisem MARQTECH Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w upadłości z siedzibą w Gliwicach – OFERTA PRZETARGOWA – Sygn. akt XII GUp 124/19 oraz dopiskiem „NIE OTWIERAĆ”, dostarczona do Sądu Rejonowego w Gliwicach Wydział XII Gospodarczy przy ul. Powstańców Warszawy 23, Gliwice 44-101, do dnia 23-04-2021 r. przy czym za datę złożenia oferty, także nadanej w formie przesyłki, uważa się datę jej wpływu do Sądu Rejonowego w Gliwicach, Wydział XII Gospodarczy.
2. Wpłacenie wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej przedsiębiorstwa na nr rachunku bankowego 41 1020 2498 0000 8902 0675 7720 do dnia 23-04-2021 r.

II. Oferta kupna powinna zawierać:
a) pełne dane oferenta: firmę lub imię i nazwisko, siedzibę, dokładny adres, telefon kontaktowy oraz podpisy osób upoważnionych do reprezentacji oferenta wraz z aktualnym odpisem z właściwego rejestru oferenta,
b) dokładne określenie przedmiotu przetargu i proponowaną cenę zakupu (dokładne oznaczenie kwoty w polskich złotych),
c) oświadczenie o zapoznaniu się oferenta ze stanem prawnym i technicznym oferowanej nieruchomości i ruchomości wchodzących w skład zorganizowanej części przedsiębiorstwa,
d) oświadczenie, iż oferent nie jest Syndykiem, Sędzią Komisarzem, przedstawicielem upadłego oraz ich małżonkiem, wstępnym, zstępnym, rodzeństwem oraz powinowatym w tej samej linii lub stopniu,
e) zobowiązanie się oferenta do pokrycia wszystkich opłat związanych z przeniesieniem własności,
f) oświadczenie, że oferent zobowiązuje się do uiszczenia podatku od towarów i usług w sumie w jakiej obowiązek jego naliczenia i odprowadzenia powstanie po stronie sprzedającego w świetle przepisów prawa podatkowego obowiązujących w dacie dostawy lub w sumie w jakiej określony zostanie w drodze ostatecznej decyzji wydanej przez uprawniony organ podatkowy,
g) oświadczenie, iż oferent jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług (podatku Vat )
h) wszelkie zezwolenia lub zgody, jeżeli ze względu na osobę czy firmę nabywcy są one prawem wymagane według stanu na dzień składania oferty,
i) oświadczenie oferenta o zapoznaniu się z regulaminem przetargu i akceptacji jego warunków bez żadnych zastrzeżeń,
j) oświadczenie oferenta, że oferent składa ofertę na własny koszt i ryzyko i przyjmuje do wiadomości, że żadne koszty związane z uczestnictwem w przetargu nie będą zwracane przez masę upadłości ani przez organizatora przetargu.
k) oświadczenie oferenta, iż przyjmuje do wiadomości i akceptuje fakt, iż przedsiębiorstwo Marqtech Sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Gliwicach, będące przedmiotem sprzedaży jest objęte umową dzierżawy z prawem pierwokupu, stosownie do zapisów zawartych w Kodeksie Cywilnym od art. 596 do art. 602, jak również przyjmuje do wiadomości i akceptuje, iż przewidziano w umowie dzierżawy jednomiesięczny okres wypowiedzenia oraz, iż umowa dzierżawy wygasa w terminie jednego miesiąca od dnia podpisania bezwarunkowej umowy przenoszącej własność przedsiębiorstwa.
l) oświadczenie, że oferent przyjmuje do wiadomości, iż sprzedawane przedsiębiorstwo Spółki Marqtech Sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Gliwicach położone jest w strefie aktywności gospodarczej, a zarządzającemu strefą ekonomiczną przysługuje zgodnie z treścią art. 8 ust. 2 Ustawy z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 482 z późn. zm.) ustawowe prawo pierwokupu nieruchomości upadłej położonej na terenie strefy ekonomicznej.
m) oświadczenie, że oferent przyjmuje do wiadomości, iż w przypadku gdy strefa ekonomiczna nie skorzysta z prawa o pierwokupu nieruchomości należącej do upadłego, dalsze prawo pierwokupu przedsiębiorstwa przysługuje dzierżawcy zorganizowanej części przedsiębiorstwa, w ostatniej kolejności prawo nabycia przedsiębiorstwa przysługuje dalszym oferentom,
n) oświadczenie, że oferent przyjmuje do wiadomości, iż w przypadku skorzystania przez strefę ekonomiczną z prawa pierwokupu nieruchomości należącej do upadłej spółki (w trybie art. 8 ust. 2 Ustawy z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 482 z późn. zm.) dotychczasowy dzierżawca zorganizowanej części przedsiębiorstwa traci prawo skorzystania z prawa pierwokupu przedsiębiorstwa jako całości oraz oświadczenie o fakcie, iż w sytuacji skorzystania przez strefę ekonomiczną z prawa pierwokupu nieruchomości należącej do upadłej spółki sprzedaż ruchomości wchodzących w skład przedsiębiorstwa nastąpi w trybie odrębnego przetargu, a oferta złożona przez oferenta traci moc wiążącą.

III. Rozpoznanie ofert nastąpi w Sądu Rejonowego w Gliwicach, Wydział XII Gospodarczy przy ul. Powstańców Warszawy 23, na posiedzeniu jawnym z udziałem Sędziego Komisarza w dniu 27-04-2021 r. o godzinie 14.00, sala 234.
1. przetarg nie dochodzi do skutku w razie nie zgłoszenia oferty spełniającej warunki, o których mowa w pkt. I.1 i pkt. I.2,
2. zatwierdzenia wyboru oferty dokonuje Sędzia Komisarz,
3. wadium wniesione przez wybranego oferenta zostanie zarachowane na poczet ceny nabycia, zaś pozostałym oferentom zostanie zwrócone w terminie czternastu dni od dnia posiedzenia Sądu w przedmiocie zatwierdzenia wyboru oferty, bez odsetek.
4. wadium przepada jeżeli oferent uchyli się od zawarcia umowy kupna w terminie wskazanym przez Syndyka,
5. jeżeli oferent zamieści w złożonej ofercie nieprawdziwe dane, traci złożone wadium,
6. cena nabycia zostanie zapłacona w całości najpóźniej w dniu zawarcia umowy sprzedaży, przed jej podpisaniem, rękojmia za wady prawne i fizyczne przedmiotu sprzedaży zostaje wyłączona,
7. sprzedający zastrzega sobie prawo do odwołania lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyny, oraz wyboru przez Syndyka Kancelarii Notarialnej,
8. sprzedający może odstąpić od podpisania umowy kupna sprzedaży jeżeli zajdą ku temu przesłanki,
9. umowa kupna sprzedaży zostanie zawarta w terminie określonym przez Sędziego Komisarza,
10. oferta złożona w toku przetargu pisemnego przestaje wiązać, gdy została wybrana inna oferta lub gdy przetarg został zamknięty bez wybrania którejkolwiek z ofert,
11. opis i oszacowanie nieruchomości znajduje się, do wglądu, w Biurze Syndyka Masy Upadłości Jędrzeja Minkus w Dąbrowie Górniczej przy ul. Sikorskiego 35.
12. szczegółowe informacje na temat zasad i warunków przetargu znajdują się w regulaminie przetargu, do wglądu w Biurze Syndyka Masy Upadłości Jędrzeja Minkus w Dąbrowie Górniczej przy ul. Sikorskiego 35,
13. wszelkie informacje o przetargu udzielane są pod nr tel. 884-988-846 lub 32 260 80 46 w godz. 9-15.

Cena: 6 123 985 zł brutto
Dodano: 30 marca 2021
Kategoria:
Autor: Admin Syndyk
Województwo:
Lokalizacja: Gliwice
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]