syndyk sprzeda ruchomości

Opis:

Syndyk Masy Upadłości Elektro Poltramp Yard spółki akcyjnej spółki komandytowej w upadłości w Świnoujściu sprzeda z wolnej ręki materiały i inne ruchomości wymienione szczegółowo w załączniku nr 4 do spisu inwentarza – za najwyższą zaoferowaną cenę, nie niższą niż 30% wartości oszacowania poszczególnych ruchomości tj. łącznie 7.499,67 zł

Warunkiem uczestnictwa w procedurze sprzedaży jest wpłacenie wadium w wysokości 10% od ceny za pakiet bądź poszczególne składniki masy, płatne na rachunek bankowy prowadzony dla masy upadłości: Bank Pekao S.A. 63 1240 3813 1111 0011 0097 0855 oraz złożenie oferty zgodnej z regulaminem, w terminie do dnia 21.06.2021 r. (decyduje data wpływu) w Biurze Syndyka Anna Malek (pl. Orła Białego 1/25-26, 70-562 Szczecin), do godziny 15.00.

Warunki sprzedaży zawarte są w regulaminie, z którym oferenci zobowiązani są zapoznać się przed złożeniem ofert. Otwarcie ofert nastąpi po upływie 7 dni od upływu terminu do ich składania. Cena ze sprzedaży musi zostać uiszczona przed zawarciem umowy i bez dokonywania jakichkolwiek potrąceń.

Szczegółowe informacje pod numerem telefonu 91-46-46-246 od poniedziałku do piątku w godzinach od 10.00 do 15.00

Cena: 7 500 zł brutto
Dodano: 8 czerwca 2021
Kategoria:
Autor: Admin Syndyk
Województwo:
Lokalizacja: Świnoujście
Telefon: [ Zaloguj się ]
Wiadomość: [ Zaloguj się ]